„Odwieczny Kult św. Bogumiła”

10 czerwca 2018 r. na zamku w Uniejowie odbyło się sympozjum, podczas którego przybliżona została postać św. Bogumiła, Arcybiskupa Gnieźnieńskiego i pustelnika.

Podczas spotkania zaprezentowano różne formy kultu św. Bogumiła na przestrzeni wieków, aż do czasów współczesnych. Podjęta została tematyka powiązań świętego z Uniejowem, tradycją i  kulturą. Sympozjum stanowiło dopełnieniem historycznego odpustu połączonego z otwarciem i poświęceniem odnowionej kaplicy św. Bogumiła.

W imieniu organizatorów gości powitał przewodniczący sympozjum – Tomasz Wójcik radny Rady Miejskiej w Uniejowie, historyk, regionalista oraz członek Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa.  Do zgromadzonych skierował słowa:

„Cieszę się, że zechcieli Państwo odpowiedzieć na nasze zaproszenie i zaszczycić nas swoją obecnością na naszym sympozjum, byśmy wspólnie jeszcze bardziej zbliżyli się  do osoby naszego świętego patrona  Bogumiła i jeszcze silniej zrozumieli to wszystko, co dzieje się i działo się dzięki św. Bogumiłowi”.

Gospodarz Uniejowa – Burmistrz Józef Kaczmarek we wstępie nadmienił, że uniejowianie długo czekali na tak wyjątkową niedzielę, podkreślając, że dzisiejsze wydarzenia są  „zmianą rewolucyjną i renesansem naszej parafii”. Poinformował zebranych, że podczas rozmów z ks. inf. Andrzejem Ziemieśkiewiczem – proboszczem miejscowej parafii  pojawiła się cenna inicjatywa, aby w oparciu o nową bibliotekę  utworzyć razem z parafią Fundację „Instytut św. Bogumiła”. W prace fundacji włączy się  p. Tomasz Wójcik. Dodał, że jest to również sposób na wykorzystanie dużej aktywności pana Tomasza, jako historyka i regionalisty oraz przełożenie jej na konkretne działania.  Dodał, że fundacja z założenia ma być wzmocnieniem budowania kultu św. Bogumiła przez parafię oraz Kapitułę przy współpracy z parafią w Dobrowie.

Wykłady rozpoczęły się od wystąpienia ks. mgr Juliana Głowackiego – Redaktora Tygodnika Idziemy – Ład Boży. W swoim przemówieniu nakreślił definicję kultu, jego rodzaje, przedmioty święte związane z kultem. Omówił zasady procesu kanonizacyjnego oraz warunki, jakie trzeba spełnić, aby zostać uznanym za świętego. Przemówienie ks. mgr. Juliana Głowackiego było swoistego rodzaju wprowadzeniem do sympozjum porządkującym wiedzę na temat kultu świętych. Swoje przemówienie zakończył słowami:

„Najważniejsze, co powinniśmy zapamiętać z dzisiejszego wystąpienia jest to, że nie otaczamy kultem świętych dla nich samych. Czcząc jakiegokolwiek świętego uwielbiamy Boga, który w tym świętym objawił swoją moc i swoje działanie”

Ks. inf. Andrzej Ziemieśkiewicz – jako Prepozyt Kapituły Uniejowskiej przybliżył zebranym  Świetną Kapitułę Uniejowską, jako organizację diecezjalną, omawiając jej cel, zasady funkcjonowania oraz przynależne z tego tytułu stroje i insygnia.

Treść „Elegii ku czci bł. Bogumiła z 1802 r., która znajduje się w Kolegiacie pw. Wniebowzięcia NMP w Uniejowie  omówił Jan Szymczak na podstawie tłumaczenia elegii wykonanej wspólnie z p. Alicją Szymczak.

Prezes Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa przedstawiła  postać św. Bogumiła w działaniach Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa.

Dobrosław Wierzbowski – związany z Uniejowem malarz, ilustrator przedstawił ikonografię  Świętego w rzeźbach i obrazach.

Ostatnim elementem sympozjum był wykład Tomasza Wójcika pt.: „Bogumineum – koncepcja nowej instytucji kultury w Uniejowie”.

Spotkanie miało charakter swoistej edukacji o życiu świętego poprzez prezentację naukowych publikacji, opinii oraz  wymianę poglądów ukazujących jego znaczenie.

 

Organizatorzy sympozjum:  Prepozyt Kapituły Uniejowskiej, Proboszcz Parafii Św. Floriana  ks. inf. Andrzej Ziemieśkiewicz oraz Burmistrz Miasta Uniejów – Józef Kaczmarek.

Współorganizatorzy: Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa i P.G.K. „Termy Uniejów” Spółka z o. o. w Uniejowie.

Patronat honorowy objęli: Jego Ekscelencja ks. bp. Wiesław Alojzy Mering oraz Burmistrz Miasta Uniejów – Józef Kaczmarek