Dbajmy o czyste powietrze w uzdrowisku!

Ostatnio w mediach często słyszymy na temat problemu smogu i coraz większego zanieczyszczenia powietrza w Polsce. Uniejów jest jednak w tej dobrej sytuacji, że dzięki wykorzystywaniu odnawialnych źródeł energii do celów ciepłowniczych możemy w znacznym stopniu ograniczyć niską emisję będącą główną przyczyną smogu.

Problem smogu dotyka szczególnie duże miasta i głównie południową część Polski, ale również mniejsze miejscowości. Na szczęście w naszym uzdrowisku, dzięki zastosowaniu energii geotermalnej w ciepłownictwie – dostawie ciepła do ok. 80% budynków (budynki użyteczności publicznej, budynki mieszkalne, firmy), możemy ustrzec się przed szkodliwym –  rakotwórczym wpływem wdychanego powietrza na nasze zdrowie. W okresie grzewczym oraz w czasie wiosennych porządków na działkach możemy sami przyczynić się do tego, aby otaczające nas powietrze było czyste.

Stop spalaniu odpadów w gospodarstwach domowych!

Pamiętajmy, że paląc w domowym piecu odpadami szkodzimy przede wszystkim sobie, najbliższej rodzinie i sąsiadom. Konsekwencje spalania śmieci w piecach domowych to nie tylko bezpośrednie zagrożenie dla naszego zdrowia i dla powietrza, którym oddychamy oraz zagrożenie pożarowe, lecz także – zgodnie z ustawą – możliwa kara aresztu lub grzywny.

Sezon grzewczy w pełni – nie pal śmieci!

Gmina Uniejów przypomina mieszkańcom, że obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów zawierających substancje niebezpieczne w urządzeniach, które nie są do tego przeznaczone! Zgodnie z ustawą o odpadach i kodeksem wykroczeń, zakazane jest spalanie odpadów w piecach i kotłowniach domowych, jak również na wolnym powietrzu. Zgodnie z art. 191 ustawy o odpadach „Kto wbrew zakazowi termicznie przekształca odpady poza spalarniami lub współspalarniami odpadów podlega karze aresztu (do 30 dni) albo grzywny (do 5 tys. zł)”.

Coraz częściej stosowaną metodą oszczędzania węgla jest spalanie śmieci w domowych piecach. Najczęściej spalaniu poddawane są odpady typu: papier, kartony, mieszane materiały z opakowań (plastik, folia, opakowania po napojach), stare meble, itp. Dym z niskiej emisji (emisja z niskich kominów domostw lub małych lokalnych kotłowni), uniemożliwiającej wyniesienie zanieczyszczeń na duże odległości i ich rozproszenie przez wiatr, powoduje odczuwalny efekt lokalny w postaci wzrostu ilości substancji zanieczyszczających powietrze atmosferyczne. Stan ten szczególnie nasila się w okresie jesienno-zimowym, zarówno ze względu na sezon grzewczy, jak i niesprzyjające rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń czynniki (niska temperatura oraz duża wilgotność względna powietrza).

BEZWZGLĘDNIE NIE WOLNO SPALAĆ W PIECU DOMOWYM NASTĘPUJĄCYCH ODPADÓW!

 • mebli zawierających chlorowane fenole (substancje konserwujące),
 • opakowań z tworzyw sztucznych, butelek PET,
 • opakowań po chemikaliach,
 • baterii,
 • farb, lakierów, klejów,
 • gum (opon),
 •  sprzętu RTV i AGD,
 •  odzieży z tworzyw sztucznych, obuwia, sztucznej skóry
 •  styropianu, przewodów, kabli,
 •  papieru bielonego nieograniczonymi związkami chloru z kolorowym nadrukiem,
 •  kolorowych gazet (zawierających metale ciężkie).

TE ODPADY MOŻNA SPALAĆ W PIECU DOMOWYM:

 • papier, tekturę i drewno (o ile nie są zanieczyszczone impregnatami i powłokami ochronnymi)
 • niektóre odpady z gospodarki leśnej (oprócz chemikaliów, opakowań z tworzyw sztucznych,
 •  odpady kory i korka (niezawierające substancji niebezpiecznych)
 •  czyste trociny, wióry, ścinki, z wyłączeniem ścinek z obróbki płyt wiórowych

Powyższe odpady można spalać w gospodarstwach domowych wyłącznie w piecach przystosowanych do spalania danego ich rodzaju (oprócz konwencjonalnych materiałów opałowych) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. Nr 75 poz. 527 z późn. zm.).

Czym oddychamy, gdy z komina wydobywa się dym ze spalania śmieci?

W procesach spalania ważną rolę odgrywa temperatura spalania. Gdy jest niewłaściwa (zbyt niska) w emitowanych spalinach powstają zanieczyszczenia, których oddziaływanie na środowisko naturalne i zdrowie ludzi jest bardzo szkodliwe. Spalanie różnego rodzaju materiałów w paleniskach domowych odbywa się właśnie w niskich temperaturach (200-500°C). Procesowi temu towarzyszy emisja wielu zanieczyszczeń do atmosfery: tlenek węgla (CO), nieorganiczne związki chloru (HCI), nieorganiczne związki fluoru (HF), tlenki azotu (NO i NO2), dwutlenek siarki (SO₂), metale ciężkie zaliczane do klasy I (kadm, rtęć, tytan), II (arsen, kobalt, nikiel, selen), III (ołów, chrom), wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA). Podczas spalania odpadów w przydomowych instalacjach grzewczych powstają dymy zawierające także: chlorowodór, cyjanowodór, jak również rakotwórcze związki: dioksyny i furany.

Złudne korzyści…

Pozbywanie się odpadów w piecach domowych to tylko pozorna oszczędność, polegająca na mniejszej ilości odpadów koniecznych do wywiezienia, czy mniejszej ilości węgla zużytego do ogrzania domu. W rzeczywistości śmieci pochodzące z gospodarstw domowych (przeważnie są to opakowania z tworzyw sztucznych, folie, butelki po napojach) spalają się bardzo szybko, ale wytworzone w ten sposób ciepło błyskawicznie uwalnia się przez komin na zewnątrz układu centralnego ogrzewania, mając tym samym znikomy wpływ na oszczędność węgla. Ponadto, Spalając odpady w domowych piecach przyczyniamy się do pogorszenia stanu technicznego urządzeń i przewodów kominowych. Większość odpadów posiada bardzo niską wartość energetyczną i mogą one spowodować uszkodzenie pieca oraz zagrożenie pożarowe. Spalanie odpadów w domowych instalacjach powoduje zwiększone osadzanie się w przewodzie kominowym sadzy smołowej oraz sadzy szklistej zawierającej dużo domieszek smołowych i kwas octowy. Bardzo trudno je usunąć, a ich nadmiar może powodować zapalenie się przewodu kominowego i w efekcie przyczynić się do pożaru domu. Według danych statystycznych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, 18% pożarów w Polsce można zaliczyć do pożarów kominowych, spowodowanych zapaleniem sadzy w przewodzie kominowym. Największe nasilenie pożarów z tego powodu przypada na miesiące zimowe i wiosenne.

Popiół i sadza zalegające w przewodach i rurkach płomienno-dymowych znacznie obniżają wydajność i sprawność paleniska. Powstające w wyniku spalania odpadów tlenki siarki, tlenki azotu, dwutlenek węgla, para wodna oraz wszelkiego rodzaju chemikalia, przyczyniają się do stopniowego niszczenia pieca (korozja). Najczęściej zjawisko korozji odnosi się do metali i ich stopów, jednakże dotyczy ono również tworzyw niemetalowych, takich jak beton, materiały ceramiczne, tworzywa sztuczne. Skutkiem korozji mogą być wżery, pęknięcia, zmatowienie oraz kruchość korozyjna elementów pieca, a w konsekwencji spadek jego wydajności cieplnej. Piece, w których spala się odpady, mają krótszy czas eksploatacji, a ich wymiana wiąże się z wydatkiem rzędu co najmniej kilku tysięcy złotych, nie licząc kosztów związanych z częstymi awariami oraz koniecznością czyszczenia instalacji.

Wszystkie te wydatki przewyższają koszty odbioru selektywnie zebranych odpadów. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Ustawa nakazuje pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami odrębnymi.

 


Opracowano z wykorzystaniem artykułu zamieszczonego na stronie: www.opole.pl.