Stypendia szkolne w Gminie Uniejów na rok szkolny 2017/2018

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Uniejowie informuje, że do dnia 15 września 2017 roku  będą przyjmowane wnioski o stypendium szkolne.

Podstawą do otrzymania stypendium jest trudna sytuacja materialna w rodzinie, gdzie dochód na 1 członka rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku nie może być wyższy niż 514 zł netto  w szczególności gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub  długotrwała choroba, wielodzietność itp.

Stypendium udzielane jest  na cele edukacyjne dziecka na dany rok szkolny. Wydatki należy udokumentować   przedkładając  faktury, rachunki lub inne dokumenty potwierdzające poniesione koszty.

Jolanta Figurska