trzy roznokolorowe pojemniki na odpady

Gospodarka odpadami

Kto się zajmuje gospodarką odpadami na terenie miasta i gminy Uniejów?

 

Odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Uniejów odbierają dwie firmy:

 • na terenie miasta Uniejów – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Termy Uniejów” Sp. z o.o. w Uniejowie, ul. Polna 37, 99-10 Uniejów, tel. 63 288 80 71
 • na terenie gminy Uniejów – Zakład Usług Komunalnych „Eko-Gab” s.c. G. Kropidłowski & D. Piąstka, Kowale Pańskie Kolonia 11a, 62-704 Kawęczyn, tel. 62 288 72 69

 

Kiedy wywożone są odpady?

 

Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców odbywa się zgodnie z załączanym na bieżąco terminarzem wywozu odpadków.

 

Stacjonarny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych utworzony dla właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Uniejów zlokalizowany jest na terenie oczyszczalni ścieków w Uniejowie przy ul. Dąbskiej. Punkt czynny jest w czwartki i soboty w godz. 8.00-13.00 oraz w piątki w godz. 14.00-19.00. Do punktu mieszkańcy mogą oddać bezpłatnie:

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • odpady wielkogabarytowe
 • papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło
 • opakowania wielomateriałowe
 • przeterminowane leki
 • chemikalia (np.: oleje, rozpuszczalniki, farby, smary, kwasy, tusze drukarskie)
 • zużyte przenośne baterie i przenośne akumulatory
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • zużyte opony
 • odpady biodegradowalne, w tym zielone
 • termometry rtęciowe, świetlówki, tonery

 

Na terenie miasta i gminy Uniejów dwa razy w roku organizowany jest również Mobilny Punkt Selektywnego Zbierania w/w odpadów komunalnych.

 

Jakie opłaty obowiązują za wywóz odpadów komunalnych?

 

Rada Miejska w Uniejowie w dniu 21 grudnia 2018 roku uchwaliła zmiany stawek za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych i wynoszą one odpowiednio:

-11, 50 zł miesięcznie od osoby w przypadku segregacji odpadów;

– 23,00 zł miesięcznie od osoby w przypadku braku segregacji odpadów.

W przypadku nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe została ustalona ryczałtowa stawka opłaty w wysokości:

-72,50 zł, jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny;

-145,00 zł, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Opłatę można wnosić:

 • przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Uniejowie (Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie o/Uniejów, nr 14 8557 0009 2005 0200 0130 0001 )
 • w kasie Urzędu Miasta w Uniejowie
 • u sołtysa danego sołectwa, w którym się zamieszkuje.

 

Przeczytaj więcej o przyjaznej dla środowiska gospodarce odpadami.