trzy roznokolorowe pojemniki na odpady

Gospodarka odpadami

Kto się zajmuje gospodarką odpadami na terenie miasta i gminy Uniejów?

 

Odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Uniejów odbierają dwie firmy:

 • na terenie miasta Uniejów – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Termy Uniejów” Sp. z o.o. w Uniejowie, ul. Polna 37, 99-10 Uniejów, tel. 63 288 80 71
 • na terenie gminy Uniejów – Zakład Usług Komunalnych „Eko-Gab” s.c. G. Kropidłowski & D. Piąstka, Kowale Pańskie Kolonia 11a, 62-704 Kawęczyn, tel. 62 288 72 69

 

Kiedy wywożone są odpady?

 

Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców odbywa się zgodnie z załączanym na bieżąco terminarzem wywozu odpadków.

 

Stacjonarny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych utworzony dla właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Uniejów zlokalizowany jest na terenie oczyszczalni ścieków w Uniejowie przy ul. Dąbskiej. Punkt czynny jest w czwartki i soboty w godz. 8.00-13.00 oraz w piątki w godz. 14.00-19.00. Do punktu mieszkańcy mogą oddać bezpłatnie:

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • odpady wielkogabarytowe
 • papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło
 • opakowania wielomateriałowe
 • przeterminowane leki
 • chemikalia (np.: oleje, rozpuszczalniki, farby, smary, kwasy, tusze drukarskie)
 • zużyte przenośne baterie i przenośne akumulatory
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • zużyte opony
 • odpady biodegradowalne, w tym zielone
 • termometry rtęciowe, świetlówki, tonery

 

Na terenie miasta i gminy Uniejów dwa razy w roku organizowany jest również Mobilny Punkt Selektywnego Zbierania w/w odpadów komunalnych.

 

Jakie opłaty obowiązują za wywóz odpadów komunalnych?

 

Urząd Miasta w Uniejowie informuje, iż w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. na terenie Miasta i Gminy Uniejów odbiorem odpadów komunalnych zajmie się konsorcjum firm: Zakład Usług Komunalnych „Eko-Gab”, tel. 63 288 80 71 oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Termy Uniejów” 63 288 80 71. Rada Miejska

w Uniejowie uchwałą z dnia 17 stycznia 2019 r. zmieniła dotychczasowe stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, które wynoszą odpowiednio:

12,00 zł miesięcznie od osoby w przypadku segregacji odpadów,

-23,00 zł miesięcznie od osoby w przypadku braku segregacji odpadów.

Powyższe stawki obowiązują od 1 lutego 2019 r.

Jednocześnie Urząd Miasta w Uniejowie zawiadamia, iż w styczniu 2019 r. stawki  za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych kształtują się na poziomie stawek z 2018 r., czyli:

– 9,50  zł miesięcznie od osoby w przypadku segregacji odpadów,

-19,00  zł miesięcznie od osoby w przypadku braku segregacji odpadów.

W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe ryczałtowa stawka opłaty pozostaje bez zmian, tj.

-72,50 zł, jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny;

-145,00 zł, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

 

Opłatę należy uiścić do końca każdego kwartału przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Uniejowie- Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie o/ Uniejów 14 8557 0009 2005 0200 0130 0001, w kasie Urzędu Miasta w Uniejowie lub u sołtysa danego sołectwa.

Przeczytaj więcej o przyjaznej dla środowiska gospodarce odpadami.