Umowa na realizację drogi za wałem podpisana

Przetarg został rozstrzygnięty, a zadanie pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Uniejów – droga za wałem” ma swojego wykonawcę. Roboty ruszą już wkrótce.

Zadanie, o którym mowa to odcinek o długości 700 m i szerokości 5 m, prowadzący od Zagrody Młynarskiej do zbiornika wodnego. Do procedury o realizację zamówienia publicznego zgłosiło się 4 oferentów. Ofertę najkorzystniejszą opiewającą na kwotę 383 470,83 zł zaproponowało Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Kupczyk Grażyna, z Uniejowa. Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a złożona oferta odpowiadała wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji warunków zamówienia.

Pozostałe prepozycje przekroczyły próg 400 tys. zł. Firma GOODMEN 2020 Sp. z o.o. z Katowic oszacowała wartość zadania na kwotę 402 688,96 zł, firma LuKpol Krzysztof Łuczak z Uniejowa na kwotę 442 800,00 zł i wreszcie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe EKOINŻBUD Piotr Peraj z Uniejowa zaproponowało kwotę 442 137,33 zł.

 


Inwestycja będzie współfinansowana środkami pochodzącymi z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych. Stanowią one część budżetu województwa i zgodnie z zapisami ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych są w dyspozycji Marszałka Województwa. Pod koniec czerwca br. gmina otrzymała na zadanie wsparcie finansowe w wysokości 117 560,00 zł.

Składam na ręce pana Marszałka Grzegorza Schreibera podziękowania za uwzględnienie gminy Uniejów w dystrybucji środków. Drogi dojazdowe do gruntów rolnych nie tylko służą rolnikom, ale przede wszystkim ułatwiają dostęp do infrastruktury, a także podnoszą poziom bezpieczeństwa. Ponadto, droga, którą będziemy realizować, przysłuży się w kontekście przyszłych inwestycji  gminnych i prywatnych na terenach uzdrowiskowych – mówi burmistrz Uniejowa, Józef Kaczmarek.

Planowane przedsięwzięcie, które rozpocznie się już wkrótce, obejmie swym zakresem m.in. pomiary geodezyjne, profilowanie i zagęszczenie podłoża oraz wykonanie nowej nawierzchni – obecna szutrowa zostanie wymieniona na kruszywo łamane stabilizowanego mechanicznie.

 

W tym roku Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał dofinansowania na realizację budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na łączną kwotę 22 758 234 zł, a środki trafią do wszystkich 157 gmin, które zgłosiły takie zapotrzebowanie. Tym samym zmodernizowanych zostanie blisko 151 km dróg.

A.Ow.