Druhowie ochotnicy podsumowują rok: OSP Czepów

Ochotnicza Straż Pożarna w Czepowie jest trzecią i zarazem ostatnią tego wieczoru jednostką, której członkowie spotkali się, by podsumować miniony rok i przyjąć założenia do realizacji w roku bieżącym.

Walne zebranie OSP w Czepowie odbyło się w sobotę, 1 lutego, o godz. 19.00 . Na 19-tu druhów czynnych ogółem (zgodnie ze stanem organizacyjnym jednostki),  na spotkanie do miejscowej strażnicy dotarło 14-tu. Z ramienia Zarządu MGZ OSP w Uniejowie, w posiedzeniu uczestniczył dh Marian Nita. Tradycyjnie, jak co roku, z zaproszenia druhów skorzystał również radny Grzegorz Kucharzyk.

Żadnych zmian w zarządzie straży OSP w Czepowie nie było.W roku sprawozdawczym odbyły się 4 posiedzenia władz jednostki, podczas których omawiano organizację wyjazdów i udział pocztu sztandarowego lub samych strażaków w gminnych wydarzeniach, imprezach sportowych i obchodach świąt patriotycznych i parafialnych.

Zgodnie z obowiązującym protokołem, w pierwszych punktach obrad wybrano przewodniczącego zebrania oraz 3-osobową komisję uchwał i wniosków, i dopiero teraz przejść do właściwych sprawozdań: z działalności, finansowego i komisji skrutacyjnej.

Głos zabrał Druh Prezes Stanisław Pietrzak, zaczynając swoją relację od zakupów, które jednostka zrealizowała w roku sprawozdawczym. Wzrósł głównie stan umundurowania strażaków – nabyto 10 szt. mundurów koszarowych, 11 par butów tego samego typu, 14 szt. identyfikatorów imiennych dla druhów. Wymienione nabytki zrealizowano m.in. dzięki środkom pochodzącym z dotacji z MSWiA, dofinansowania od Burmistrza z budżetu gminy i przy znaczącym udziale środków własnych straży, a także wsparcia od sołectw Czepów i Stanisławów.

Zostało zamówione i zrealizowane nowe oklejenie naszego wozu strażackiego – wylicza druh Pietrzak. – Wykonaliśmy remont syreny alarmowej, to też w ramach swojego budżetu. Oprócz wsparcia organizacji różnych imprez na terenie gminy, o czym była już mowa, staramy się – na ile czas pozwala – dbać o teren przy strażnicy, zwłaszcza o porządek i bezpieczeństwo w obrębie placu zabaw, który znajduje się na podwórzu przed naszą strażnicą.

Plany na ten rok opierają się przede wszystkim na przygotowywanej termomodernizacji strażnicy, w ramach gminnego programu termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej, dofinansowanego ze środków unijnych.

(MB)