Intronizacja Chrystusa na Króla Polski. Radni w Uniejowie rozpatrywali petycję

Podczas ostatniego XXVI posiedzenia Rady Miejskiej rozpatrywano petycję o podjęcie uchwały skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski w celu dokonania „pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski”. Dodatkowo petycja zawiera wniosek o zamianę przepisów miejscowych, w  myśl których w każdej gminie miałby powstać bezpłatny parking.

Petycja trafiła do uniejowskiego magistratu na początku grudnia 2019 r. Jej autorką jest adwokat z Rabki  – Zdroju, Renata Sutor. Ta, jak sama siebie określa, katolicka adwokatka rozesłała petycję pod koniec ubiegłego roku do blisko 2 tys. samorządów w całej Polsce, a jako argument podaje fakt, że „mamy w Polsce Królową Maryję, ale Króla wciąż brakuje”.

Ponadto, na kilkuminutowym filmie transmitowanym na kanale You Tube, mecenas Sutor przedstawia główne powody, które skłoniły ją do zredagowania pisma, m.in. pielgrzymka do Łagiewnik na uroczystości intronizacyjne 24 listopada 2019 roku.

„Część wiernych mówiła, że ta uroczystość jest niepełna, że intronizacja powinna być jeszcze raz zrobiona – uroczyście, przez wszystkich wiernych, przez wszystkie władze świeckie i kościelne, według wskazań Rozalii Celakównej – słyszymy na filmie.

źródło: You Tube

Rozesłany do gmin, Konferencji Episkopatu oraz Prymasa Polski dokument został opatrzony obszernym tekstem „Proroctwo dla Świata i Polski według Marii, Michaliny i Magdaleny”, zawierającym wizje i proroctwa wspomnianych osób. Pojawiają się w nim takie postaci jak Andrzej Duda, Jarosław Kaczyński, Zbigniew Ziobro, Matka Boża, Jan Paweł II, a nawet Ignacy Jan Paderewski i Roman Dmowski. Według autorki, mówią one o tym, co w Polsce i na świecie będzie się działo, jeśli nie dojdzie do „pełnej intronizacji Jezusa na Króla Polski”.

To jakiś żart? Czy Radni nie mają ważniejszych problemów? – to tylko przykładowe komentarze mieszkańców.

Zgodnie z ustawą z 2014 roku, rada ma obowiązek zająć się petycją zgłoszoną w danym samorządzie i potraktować ją, jak każde inne zgłoszenie obywatela. Tak stało się z tekstem, który trafił do uniejowskiego magistratu.

Jak donosi portal wiadmosci.wp.pl kobieta otrzymała już ponad 1500 odpowiedzi, w tym 99% decyzji jest odmownych. Podobną opinię wydała również Uniejowska Komisja skarg i wniosków, która analizowała dokument na posiedzeniu z 6 lutego. Stanowisko podtrzymała Rada Miejska w Uniejowie, która na XXVI sesji wydała postanowienie, że zawarte w tekście postulaty za bezzasadne.

Rada Miejska w Uniejowie jako organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może zajmować stanowisko w formie uchwały jedynie w sprawach dotyczących zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, którą tworzą mieszkańcy gminy, określonych w art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym lub w innych ustawach. Tak określony przedmiot petycji nie mieści się w katalogu zadań własnych gminy wskazanych w wyżej wymienionych przypisach, a zatem żaden z przepisów nie daje podstaw do podjęcia przez radę gminy uchwały w sprawie, o której mowa w pkt. 2 petycji. Za negatywnym rozpatrzeniem petycji przemawia też poszanowanie postanowienia art. 25 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowiącego, że „władze publiczne Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym”. W związku z powyższym organy władzy samorządowej nie pretendują do rozstrzygania obecności kwestii religijnych w przestrzeni publicznej i kwestie te pozostawiają woli obywateli, zgodnie z zasadą wolności religijnej – brzmi uzasadnienie uchwały rady w sprawie rozpatrzenia petycji – czytamy w uzasadnieniu Komisji skarg, wniosków i petycji.

Co zaś się tyczy zmiany przepisów prawa miejscowego, tak aby w gminie powstał bezpłatny parking, również ten wniosek zostały uchylony i uznany za bezzasadny, a w celu wyjaśnienia podano fakt, iż w naszej gminie nie wprowadzono dotychczas strefy płatnego parkowania.

Teks petycji wraz pełnym  uzasadnieniem komisji dostępny na stronie www.bip.uniejow.pl w zakładce „Petycje”.

A.Ow.