Inwestycje wodno – kanalizacyjne w Gminie Uniejów

Inwestycje związane z infrastrukturą wodną i kanalizacyjną stanowią istotny element rozwoju lokalnego. W związku z intensywnym rozwojem Gminy Uniejów zarówno w zakresie inwestycji turystycznych jak i naturalną ekspansją lokalnych obszarów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową koniecznym stało się rozwijanie również infrastruktury technicznej.

Aby zachować wysokie tempo rozwoju oraz umożliwić wysoki standard świadczenia usług związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków przewidziano realizację zarówno nowych odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji jak i modernizację wielu przestarzałych odcinków sieci wodociągowych powodujących wysokie ryzyko wystąpienia awarii i braku zasilania w wodę oraz przebudowę przeciążonych odcinków kanalizacji wpływających na uciążliwości dla mieszkańców.
Dotychczas wybudowano już odcinki sieci w obszarach wiejskich, w tym w Wieleninie Kolonii, Lekaszynie oraz na odcinku wsi Skotniki i Kuczki. W chwili obecnej trwają prace nad kanalizacją w obszarze drogi relacji Uniejów-Spycimierz oraz na ukończeniu są wodociąg Człopy i Wilamów. Ponadto zrealizowano już przebudowę sieci wodociągowej w obszarze ulicy Wiśniowej i kanalizacji w Targowej w Uniejowie a także nową magistralę wodociągową w ulicy Portowej – która nie stanowi co prawda wodociągu, do którego możliwe będą nowe przyłącza, będącego natomiast odcinkiem umożliwiającym włączenie do systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę nowego ujęcia (zlokalizowanego na nieruchomości zakupionej dzięki uprzejmości p. Agaty Witkowskiej), planowanego do uruchomienia w celu zapewnienia wymaganej ilości dostarczanej do mieszkańców Aglomeracji Uniejów wody pitnej.
W kontekście zapewnienia wymaganej ilości wody pitnej warto wspomnieć również o planowanych oraz realizowanych w chwili obecnej inwestycjach związanych z modernizacją i przebudową Stacji Uzdatniania Wody. W ramach zadań mających na celu usprawnienie pracy zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę przewidziano gruntowny remont stacji uzdatniania wody w Ostrowsku. Planowana nowa SUW posiadać będzie, oprócz nowego budynku wyposażonego w układ filtracji zapewniający wymagane parametry wody spożywczej, również zbiorniki zapasu wody posiadające możliwość pracy lato/zima w związku z letniskowym charakterem zaopatrywanej miejscowości. W chwili obecnej na ukończeniu pozostają prace związane z gruntowną przebudową ciągu technologicznego Stacji Uzdatniania Wody w Woli Przedmiejskiej. Zadanie oprócz wymiany wyposażenia istniejącej SUW obejmuje dostawę zbiorników wody uzdatnionej oraz pompowni II stopnia celem zabezpieczenia zapasu ilości wody w okresach zwiększonego jej poboru oraz zapewnienia stabilizacji ciśnienia wody podawanej do sieci wodociągowej. Obecnie trwają również prace modernizacyjne SUW w Uniejowie związane z włączeniem do pracy dodatkowego zbiornika zapasu wody uzdatnionej. Ciekawym aspektem realizowanej inwestycji jest również doposażenie układu technologicznego w drugi stopień uzdatniania wody. Rozwiązanie takie jest rzadko spotykane w lokalnych systemach zakładów wodociągów i kanalizacji w związku z brakiem wymagań prawnych w zakresie poprawy parametrów użytkowych wody pitnej. Uniejów idąc krok do przodu zaplanował poprawę standardów dostarczanej do użytkowników wody celem ułatwienia turystyczno-hotelarskiej działalności zaopatrywanych mieszkańców. Rozwiązanie obecnie jest w fazie optymalizacji oraz modelowych testów funkcjonalnych stąd też jego efekty spodziewane są wraz z zakończeniem sezonu letniego 2019r.
Dodatkowym aspektem jest zachowanie standardów związanych ze stopniem oczyszczania ścieków mających ogromny wpływ na walory ekologiczne i środowiskowe obszaru posiadającego status uzdrowiska stąd też przewidywane są modernizacje gminnych obiektów Oczyszczalni Ścieków. Przewidziano rozbudowę oczyszczalni ścieków w Uniejowie, w zakresie m.in. uruchomienia i doposażenia oraz rozbudowy kluczowych bloków ciągu technologicznego celem zwiększenia przepustowości istniejącego obiektu. Ponadto inwestycja przewiduje doposażenie układu w elementy przeznaczone do ścieków z domieszką solanki na potrzeby obsługi lokalnego rynku podmiotów korzystających z walorów tego medium. W chwili obecnej trwają również prace nad modernizacją i rozbudową Oczyszczalni Ścieków w Spycimierzu gdzie realizacja obejmuje kompletną wymianę układu technologicznego z przestarzałego systemu biologicznego oczyszczania ścieków na obecnie stosowany system dostosowany do wymagań przepisów prawa.
Inwestycja związana z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej jest jedną z największych realizowanych obecnie w Gminie Uniejów. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że na rozwój infrastruktury wodno-ściekowej Gmina Uniejów przy współpracy z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Termy Uniejów, będącym gestorem sieci wodkan na ternie Gminy Uniejów pozyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.
W ramach przedmiotowego dofinansowania przez oba podmioty realizowane są równolegle aż trzy projekty inwestycyjne.
Dwa z nich tj. „Uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Uniejów w zakresie budowy sieci kanalizacji na odcinku Zieleń – Spycimierz oraz budowy sieci wodociągowej na obszarze wsi Lekaszyn oraz na odcinku Skotniki – Kuczki wraz z modernizacją i rozbudową stacji uzdatniania wody w Woli Przedmiejskiej” – którego Beneficjentem jest Gmina Uniejów oraz „Przebudowa z rozbudową Oczyszczalni Ścieków w Spycimierzu wraz z budową i przebudową sieci wodociągowej na obszarze wsi Wola Przedmiejska, Czekaj, Felicjanów, Wilamów, Człopy i Wielenin Kolonia na terenie Gminy Uniejów” – którego beneficjentem jest spółka Termy Uniejów realizowane są z udziałem środków na operacje typu Gospodarka wodno-ściekowa w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Trzeci największy z projektów inwestycyjnych pn: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Uniejów, obejmujący swym zakresem: Budowę kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 8,489 km w tym: budowę kanalizacji sanitarnej w Uniejowie w ul. Wiśniowej, Targowej, Dąbskiej, Orzechowej, Konopnickiej, Szkolnej, Kościelnej, Portowej, a także kanału tłocznego pod rzeką Wartą i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzeziny oraz Ostrowsko, a także Budowę sieci wodociągowej o łącznej długości 12,499 km w tym w Uniejowie w ul. Sienkiewicza, Dąbskiej, Kościelnickiej, Biskupa W. Owczarka, Kościelnej, Polnej, Miodowej, Bł. Bogumiła, Reymonta, Wiśniowej, Kwiatowej, Lipowej, Różanej, Tęczowej, Makowej i Portowej oraz Rozbudowę stacji uzdatniania wody w Uniejowie i Ostrowsku oraz Rozbudowę oczyszczalni ścieków w Uniejowie realizowany jest przez Gminę Uniejów i posiada dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Łączna kwota przyznanych dotacji na powyższe działania zakontraktowana została na poziomie 17 mln PLN przy kwotach wydatków całkowitych planowanych na około 32 mln PLN.
Zakończenie wszystkich działań mających na celu usprawnienie systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków zaplanowane jest na połowę roku 2020r.
Do tego czasu należy zdaniem autora uzbroić się w cierpliwość oraz dużą dozę wyrozumiałości, ponieważ zmiany na lepsze wymagają czasem znacznego zaangażowania mocy przerobowych oraz zintensyfikowania prowadzonych działań nie mniej liczymy na efekty.