Kaplica w Rożniatowie przeznaczona do remontu

Budynek, w którym mieści się Biblioteka Publiczna oraz Kaplica został ujęty w projekcie pn. „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w m. Człopy, Góry, Rożniatów, Brzeziny”.

Głównym celem inwestycji, oprócz samego remontu i poprawy estetyki obiektu, jest zwiększenie udziału energii z odnawialnych źródeł energii, a tym samym zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Innymi słowy, budynek po remoncie będzie bardziej ekologiczny, co będzie miało swoje przełożenie na środowisko i pozwoli zmniejszyć koszty utrzymania.

Budynek w Rożniatowie jest względnie młody, powstały w latach 1987-1988 liczy sobie niewiele ponad 30 lat. Nie ulega jednak wątpliwości, że na przestrzeni minionych trzech dekad technologia stała się o wiele bardziej zaawansowana, a ponadto w czasie gdy obiekt powstawał, nie podejmowano kwestii poprawy efektywności energetycznej czy tzw. działań przyjaznych środowisku, stąd decyzja i starania, aby Kaplica była elementem projektu.

Budowa Kaplicy, która pierwotnie funkcjonowała jako szkoła podstawowa była działaniem dość spontanicznym ze strony lokalnej społeczności. Powołano nawet specjalny komitet, którego przewodniczącym był Józef Jaruga, zastępcą Wiesław Pawłowski obecny sołtys Rożniatowa Kolonii, a kierownikiem budowy został Henryk Pawłowski.

W przedsięwzięcie zaangażowali się niemal wszyscy okoliczni mieszkańcy; mimo że działali z czynie społecznym, udało im się zrealizować zamierzony cel i zaledwie po 18 miesiącach od wylania pierwszych fundamentów można było wprowadzić dzieci. Budowa szkoły, podobnie jak każda inna inwestycja, wymagała nakładów i zaplecza finansowego, a z tym często bywało krucho Organizowano więc imprezy plenerowe, pikniki czy tzw. fantówki, a każdy grosz odkładany był na szczytny cel.

Rożniatowska podstawówka funkcjonowała do roku 1999, gdy postanowiono o jej zamknięciu. Po jakimś czasie budynek wydzierżawiono, a sale lekcyjne zamieniły się w pomieszczenia barowe. Niewiele ponad rok później zamknięto również bar, a kolejnym przeznaczeniem obiektu miała być szwalnia. Aby podreperować stan techniczny, wymieniono stolarkę i okna. Ostatecznie jednak planowany zakład nie został otworzony.

Po blisko 6 latach, 30 grudnia 2005r. w budynku odprawiono pierwszą mszę św., która jednocześnie inaugurowała nową funkcję obiektu – Kaplicę. Zaadoptowanie pomieszczeń na ten cel było inicjatywą byłego radnego Tadeusza Warycha i pani Krzysztofy Kozińskiej. Od tego czasu do Rożniatowa co tydzień przyjeżdża ksiądz z Wielenina i odprawia niedzielną mszę. W październiku 2007 roku kaplicę wizytował włocławski Biskup Pomocniczy Stanisław Gębicki.

To bardzo ważne, zwłaszcza w kontekście starszych osób, dla których przebycie nawet kilku kilometrów, aby uczestniczyć we mszy stanowi poważną przeszkodę. Dlatego tak doceniamy starania inicjatorów tego przedsięwzięcia, ale też zrozumienie dla sprawy i przychylność burmistrza Józefa Kaczmarka, który zawsze służył nam swoją pomocą – mówi Wiesław Pawłowski.

W swojej nowej funkcji budynek przetrwał po dziś dzień; w międzyczasie jedno z pomieszczeń przystosowano do potrzeb  Biblioteki Publicznej, która działa jako jedna z filii Biblioteki Miejskiej w Uniejowie, a „opiekunem” obiektu pozostaje wciąż niezmiennie wspomniany pan Pawłowski. Planowana inwestycja nie jest pierwszą realizowaną w sołectwie Rożniatów. W 2018 r. gmina pozyskała grant ze środków Województwa Łódzkiego i przed budynkiem postawiono plac zabaw w ramach projektu „Plac zabaw – miejsce rekreacji, wypoczynku oraz integracji mieszkańców” jako element zagospodarowania otoczenia obiektu, a teraz przyszedł czas na sam budynek.

Planowany remont obejmie demontaż istniejącej stolarki drzwiowej i montaż nowej z ciepłego aluminium, a także demontaż istniejącej stolarki okiennej i montaż nowej z PCV wraz z instalacją nawiewników higroskopijnych, dla poprawy wentylacji i obiegu powietrza. Docieplenie stropu i ścian pozwoli natomiast pozbyć się strat ciepła. Zmianie ulegnie system grzewczy; panele fotowoltaiczne zasilą grzejniki elektryczne, ale posłużą także do ogrzewania wody użytkowej. Przeprowadzenie powyższych prac termomodernizacyjnych zgodnie z audytem energetycznym pozwoli na zmniejszenie zapotrzebowania na energię dla przedmiotowego budynku.

Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej w m. Rożniatów – pozwoli na zmniejszenie zapotrzebowania na energię dla przedmiotowego budynku o 57,57%. Udział wykorzystania odnawialnych źródeł energii w stosunku do całkowitego zapotrzebowania budynku na energię będzie wynosił 72,36%.

Całkowita wartość projektu wyniesie ponad 1,5 mln zł, przy czym przyznane dofinansowanie na realizację zadania przekroczy 850 tys. zł. Projekt kompleksowej termomodernizacji jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków.

A.Ow.