Kolejny sprzęt trafił do szkół

11 maja b.r. Burmistrz Miasta Uniejów – Józef Kaczmarek oficjalnie przekazał do szkół sprzęt komputerowy. Miasto pozyskało środki w ramach programu „Zdalna szkoła”. Już wkrótce sprzęt zostanie rozdysponowany między nauczycieli i uczniów.

Sprzęt zakupiono w ramach Programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi priorytetowej nr I ,,Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działąnia1.1: ,,Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Projekt umożliwia zakup komputerów ze środków finansowych z budżetu UE nie przewidując przy tym wkładu własnego ze strony samorządów. Gmina Uniejów pozyskała blisko 60 tys. dotacji, za którą zakupiono 22 komputery. Są to komputery all-in-one, które trafiły do szkół w gminie Uniejów i posłużą do nauki zdalnej zarówno nauczycielom, jak i uczniom. Po zakończonej nauce online, w/w sprzęt zasili pracownie komputerowe w szkołach.

Pandemia koronawirusa, której konsekwencją jest zamknięcie szkół, sprawiła, że uczniowie zamiast w szkolnych ławkach, zasiadają przed monitorami komputerów w swych domach. Dzięki takim projektom jak ten, który właśnie realizujemy, dzieci bez przeszkód będą mogły kontynuować naukę na odległość, a szkoły wzbogacą się w nowoczesny sprzęt, co zaowocuje z pewnością również po ustaniu trudnej sytuacji. – podkreśla Burmistrz Józef Kaczmarek.

Wyżej wymieniony projekt nie jest pierwszym tego typu przedsięwzięciem. W 2015 roku gmina zaopatrzyła placówki edukacyjne w sprzęt o wartości blisko 4 mln zł w ramach projektu „E-usługi publiczne w Gminie Uniejów”. Jego głównym celem było zwiększenie dostępu do usług publicznych oraz usprawnienie funkcjonowania administracji publicznej w urzędzie i jednostkach podległych oraz stworzenie interaktywnego systemu kształcenia w szkołach. Również w tym przypadku gmina uzyskała wsparcie finansowe ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 opiewające na kwotę 2 703 412 zł. Wówczas do szkół i przedszkola trafiły takie sprzęty informatyczne jak: ultrabooki, zestawy do wideokonferencji, tablety, urządzenia wielofunkcyjne.

Podobnie trafionym pomysłem było złożenie wniosku do Fundacji Promocji Gmin Polskich na zakup 24szt. laptopów i przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi komputerowej. Projekt w 100% został dofinansowany ze środków unijnych w ramach programu Polska Cyfrowa.

Uczniowie placówek edukacyjnych z terenu gminy są więc sukcesywnie ,,zaopatrywani” w nowinki elektroniczne, co jest niezwykle ważne w dobie powszechnej cyfryzacji i globalizacji. Warto też zaznaczyć, że wszystkie dotychczasowe starania gminy o pozyskanie środków zewnętrznych jak dotąd zawsze kończyły się ze skutkiem pozytywnym.

W sytuacji, z którą od kilku miesięcy mierzy się cały świat, gminne placówki oświatowe nie pozostały nieprzygotowane. Pandemia wprawdzie wymusiła wprowadzenie nowych standardów prowadzenia zajęć, ale ilość sprzętu oraz zaangażowanie i profesjonalne podejście nauczycieli pracujących w systemie zdalnym pozwoliło kontynuować program i postawione cele edukacyjne zgodnie z przewidzianym harmonogramem. Nauczyciele stanęli na wysokości zadania, aby pogłębić swoją wiedzę i umiejętności cyfrowe, przeszli szkolenie z zakresu prowadzenia lekcji online, za co składam na ich ręce serdeczne podziękowania wraz z życzeniami wytrwałości, zdrowia i szybkiego powrotu do murów szkół – reasumuje Włodarz miasta.

Projekt „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

A.B./A.Ow.

foto: Pixabay.com