Konsultacje dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

We wtorek, 6 października br. odbyła się dyskusja publiczna w ramach wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części strefy uzdrowiskowej „B” na terenie miasta Uniejów i miejscowości Człopy, Spycimierz, Zieleń i fragmentu strefy uzdrowiskowej „C” w miejscowości Zieleń wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

19 października br. w sali OSP w Uniejowie (ul. Kilińskiego 14), o godz. 16.30 odbędzie się pogłębiona, otwarta dyskusja, dotycząca rozwiązań przyjętych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Projekt miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest udostępniony do publicznego wglądu w dniach od 17.09.2020 r. do 20.10.2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Uniejowie, ul. Bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów, pokój nr 15 (dawna biblioteka) w godz. pracy Urzędu, a także na stronach internetowych:

Zgodnie z art. 18 ust. 1-3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.11.2020 r. (z podaniem oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, a także imienia, nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby) jedną z następujących dróg:

  • w siedzibie Urzędu Miasta w Uniejowie, ul. Bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów,
  • drogą pocztową na adres Urzędu Miasta w Uniejowie, ul. Bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów,
  • drogą elektroniczną na adres urzad@uniejow.pl lub za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Uniejów.

(MB)

PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA do pobrania w pliku .pdf