Obchody Święta Konstytucji 3 Maja

Tegoroczne uroczystości z okazji Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja, z uwagi na stan epidemiologiczny, zostały upamiętnione symbolicznie.

Wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Bohaterów Września 1939 r. na Rynku w Uniejowie złożyli: Proboszcz Parafii pw. św. Floriana w Uniejowie – ks. Infułat Andrzej Ziemieśkiewicz,  przedstawiciele Rady Miejskiej w Uniejowie wraz z przewodniczącym – Mirosławem Madajskim oraz Burmistrz Uniejowa – Józef Kaczmarek wraz z zastępcą – Januszem Kosmalskim.

Z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Święta Najświętszej Maryi i Panny Królowej Polski w Kolegiacie Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Uniejowie, w samo południe, odprawiona została uroczysta Mszą Święta. Rozpoczęła się od wspólnego odśpiewania hymnu narodowego.

Ze względu na ograniczenia w liczbie uczestników uroczystości – co roku liczne delegacje oraz mieszkańcy i turyści brali w nich udział – w tym roku wszyscy mieszkańcy gminy Uniejów mogli włączyć się w obchody 3-Majowe poprzez wywieszenie na budynkach posesji, balkonach mieszkań flag biało-czerwonych symbolizujących szacunek, pamięć i tożsamość narodową.

Kilka słów historycznych  

Ustawa Rządowa, zatytułowana później jako Konstytucja 3 Maja, została uchwalona w 1791 r., czyli 230 lat temu, na Zamku Królewskim w Warszawie. Było to niezwykłe wydarzenie dla Polaków, które dawało nadzieją na poprawę bardzo złej sytuacji kraju na arenie międzynarodowej, wzmocnienie skłóconego i podzielonego społeczeństwa.

Reguły wprowadzone w Konstytucji normowały na nowo organizację państwa, prawa i obowiązki obywateli. Ustawa zasadnicza z 1791 r. przeformowała Rzeczpospolitą w monarchię konstytucyjną.

Mimo wielu wad i kontrowersji, ówczesna Konstytucja była jak na tamte czasy bardzo nowoczesnym i postępowym dokumentem, uznawanym za drugi taki akt prawny na świecie. Wyprzedzały nas tylko Stany Zjednoczone, które uchwaliły własną dwa lata wcześniej, tj. 4 marca 1789 r.

Korona Polska oraz Wielkie Księstwo Litewskie były wówczas bardzo osłabione wewnętrznie i na arenie międzynarodowej. Nieustanne kłótnie i walka szlachty o przywileje doprowadziły nieomalże do upadku kraju. Główny autor Konstytucji – król Stanisław Poniatowski był słabym i uległym władcą.

Dobrą okazją do wprowadzenia konstytucji i rozpoczęcia zmian była inwazja wojsk tureckich na Rosję oraz konflikty innych mocarstw, które odwróciły uwagę od polskich spraw. Dzięki bystrości króla Poniatowskiego i grupie sprzymierzeńców udało się przeforsować nowoczesną ustawę zasadniczą i zmienić ustrój w kraju.

Nad powstaniem „testamentu gasnącej Ojczyzny” pracowali m.in.: król Polski w l. 1764 do 1795 – Stanisław August Poniatowski, Marszałek Sejmu i Referendarz Wielki Koronny – Stanisław Małachowski, biskup łucki i smoleński, ceniony historyk, publicysta i poeta – Adam Naruszewicz, kasztelan krakowski – Antoni Barnaba Jabłonowski, Marszałek Wielki Litewski – Ignacy Potocki, podkanclerzy litewski, osobisty przyjaciel króla – Joachim Litawor Chreptowicz i wielu światłych osób.

Konstytucja wprowadziła trójpodział władzy na: ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Ograniczyła również w niemałym stopniu przywileje szlachty. Odebrano im prawo do liberum veto, zakazano zawiązywania konfederacji i ograniczono siłę sejmików ziemskich. Rozwiązywała istniejącą od wieków Rzeczpospolitą Obojga Narodów i powoływała Rzeczpospolitą Polską.

Szlachcie nie spodobało się również zniesienie wolnej elekcji – władza tronu stawała się dziedziczna. Po wejściu w życie Konstytucji, powołana została regularna armia. Dla jej utrzymania wprowadzone zostały nowe podatki, z których zwolnieni byli chłopi, szlachta bez ziemi i mieszczanie.

W czasie trwania rozbiorów obchody Święta Konstytucji 3 Maja były zakazane, a ich złamanie wiązało się z represjami i ogromnymi karami.

Po odzyskaniu przez Polskę Niepodległości, Święto znalazło się w kalendarzu uroczystości narodowych. Natomiast po II wojnie światowej władze komunistyczne pomniejszały znaczenie trzeciomajowego święta, obawiając się zrywów patriotycznych i dążenia do wolności.

Święto znalazło się ponownie w kalendarzu w 1989 r. Oficjalnie ustanowienie przez Sejm 3 Maja Świętem Narodowym nastąpiło w 1990 r. i tak jest do dnia dzisiejszego, aby przypomnieć obywatelom o trudach i ofiarach, jakie zostały poniesiony, żebyśmy mogli żyć w wolnym kraju.

(inf. na podstawie strony: www.naszeszlaki.pl)