Obowiązek przedłożenia informacji o wyrobach zawierających azbest

Zgodnie z art. 162 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r., poz. 1973 ze zm.) oraz w związku z § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest

oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r., Nr 8, poz. 31), wszyscy wykorzystujący substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska zobowiązani są do udokumentowania rodzaju, ilości i miejsc ich występowania. Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami przedkładają informację Burmistrzowi Miasta Uniejów.

Przedmiotowa informacja podlega bieżącej aktualizacji.

Wspomniane dane należy sporządzić w dwóch egzemplarzach:

1) jeden egzemplarz przedkłada się w formie pisemnej właściwemu organowi;

2) drugi egzemplarz przechowuje się przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.

Wnosimy o wypełnienie odpowiedniego formularza i złożenie go wraz z kartą przekazania odpadu w terminie do 31 stycznia 2022 r. w Urzędzie Miasta Uniejów, pokój numer 10. Druk formularza  można pobrać w siedzibie Urzędu- pokój nr 10 lub ze strony internetowej Urzędu Miasta w Uniejowie.

Formularz

Osoby, które złożyły informację o wyrobach zawierających azbest w latach ubiegłych, składają kolejną informację w przypadku usunięcia i przekazania do unieszkodliwienia ww. wyrobów.

Jednocześnie przypominamy, że prace związane z usuwaniem i transportem wyrobów zawierających azbest mogą prowadzić tylko wyspecjalizowane firmy posiadające stosowne zezwolenia.

Foto Pixabay