Oferta pracy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Uniejowie

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Uniejowie poszukuje kandydata na wolne stanowisko pracownika socjalnego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Uniejowie (ul. Orzechowa 6, 99-210 Uniejów).

Forma zatrudnienia: umowa na zastępstwo.

Wymiar czasu pracy- 1 etat

 1. Wymagania niezbędne:
 • Obywatelstwo polskie
 • Pełna zdolność do czynności prawnych
 • Wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego z art. 116 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, poz. 1583, poz. 1948, z 2017 r., poz. 777, poz. 1292) tj. spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:
 1. posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
 2. ukończenia studiów wyższych na kierunku praca socjalna,
 3. do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończeniu studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

*pedagogika

*pedagogika specjalna

*politologia

*polityka społeczna

*psychologia

*socjologia

*nauki o rodzinie

 1. lub posiadanie praw nabytych w zakresie uprawnień do korzystania z zawodu pracownika socjalnego

*otrzymanie do dnia 1 stycznia 2008 r. dyplomu uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownika socjalnego

*otrzymanie przed dniem 1 stycznia 2007 r. dyplomu wyższej szkoły zawodowej w zawodzie pracownika socjalnego

*przed dniem 1 stycznia 2008 r. ukończenie lub kontynuowanie studiów wyższych o specjalności praca socjalna na jednym kierunku: pedagogika, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzie, po ukończeniu tych studiów mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego

Szczegółowe wytyczne dotyczące uzyskania kwalifikacji uprawniających do wykonywania zawodu pracownika socjalnego znajdują się na stronie: www.mpips.gov.pl , w zakładce „pomoc społeczna”, „interpretacje wybranych przepisów”

 1. Wymagania dodatkowe
 • Umiejętności skutecznego komunikowania się;
 • Umiejętność pracy zespołowej;
 • Umiejętność organizowania pracy własnej;
 • Umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków;
 • Samodzielność, zaangażowanie;
 • Dyspozycyjność;
 • Dokładność;
 • Odporność na sytuacje stresowe;
 • Znajomość obsługi komputera i programów biurowych np. POMOST Std
 • Mile widziane doświadczenie w pracy pracownika socjalnego;
 • Prawo jazdy kat. B
 1. Wymagana wiedza specjalistyczna

Znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, zagadnień z zakresu samorządu terytorialnego innych ustaw i rozporządzeń związanych z pracą na stanowisku pracownika socjalnego.

 1. Zakres wykonywania zadań na stanowisku:
 • Praca socjalna;
 • Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania świadczeń
 • Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań
 • Pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej, poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywaniu problemów i udzielaniu pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwanie pomocy
 • Udzielenie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
 • Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, osób, rodzin, grup i środowisk społecznych
 • Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa
 • Inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mających trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin
 • Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesieniu jakości życia
 • Skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań
 1. Wymagane dokumenty:
 • CV
 • List motywacyjny
 • Kserokopie świadectw pracy, dyplomów i dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadanych kwalifikacji i umiejętności
 1. Termin i miejsce składani wniosków:

Dokumenty należy składać lub przesyłać na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Uniejowie ul. Orzechowa 6, 99-210 Uniejów w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego” W terminie do 15 września 2018r.

Za datę zgłoszenia dokumentów drogą pocztową uważa się datę stempla pocztowego polskiego urzędu pocztowego. Oferty, które wpłyną niekompletne bądź po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 63 288 20 26.

„Zatrudnienie na stanowisko pracownika socjalnego nie wymaga przeprowadzenia naboru o jakim mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2016 r poz. 902, z 2017 r. poz. 60)