Podpisana umowa na termomodernizację strażnic w Orzeszkowie, Skotnikach i Woli Przedmiejskiej

W poniedziałek, 07 czerwca w magistracie w Uniejowie podpisano umowę na realizację projektu termomodernizacji trzech obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Uniejów. Wykonawcą zadania jest firma Hydro – Mat, która wyremontuje strażnice do końca listopada br.

Umowę podpisali burmistrz Józef Kaczmarek oraz pan Bogumił Szczęsny –przedstawiciel firmy wykonawczej, która wygrała przetarg na realizację projektu.
Zamówienie, którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Orzeszków, Skotniki, Wola Przedmiejska”, podzielono na trzy części, po jednej dla każdego z budynków. Przetarg dopuszczał składanie ofert częściowych, a każdą jego część należało traktować jako osobne zamówienie publiczne. Wykonawcy mogli więc złożyć ofertę na jedną, dwie lub trzy części zamówienia.

Kontraktem zainteresowało się kilka firm, które złożyły łącznie 11 ofert. Na pierwszą i trzecią część zamówienia wpłynęło po 9 ofert, natomiast na część drugą –10. Procedura weryfikacyjna wykazała, że dla każdego zadania najkorzystniejsze oferty (odpowiednio do każdej części: Orzeszków – 550.969, 99 zł., Skotniki – 535.161,99 zł., Wola Przedmiejska – 440.109,99 zł.) złożyło wspomniane przedsiębiorstwo HYDRO-MAT s.c. B.Szczęsny, D.Kruczek z Gusina i to ono podejmie się realizacji przedsięwzięcia.

W ramach projektu, w każdym z obiektów wykonawca przeprowadzi następujące prace: roboty przygotowawcze i demontażowe docieplenie ścian elewacyjnych, wymianę stolarki okiennej oraz prace związane z modernizacją instalacji elektrycznej (wykonanie tablicy rozdzielczej oraz instalacji zasilania i okablowania nowych urządzeń, wymiana instalacji odgromowej i uziemiającej, wykonanie instalacji fotowoltaicznej, ochrony przeciwporażeniowej i ochrony przepięciowej). Projekt termomodernizacji przewiduje ponadto kompleksową przebudowę zadaszenia strażnicy, w tym: wykonanie wieńca żelbetowego pod murłatą, wymianę konstrukcji dachu z wiązarów kratowych, docieplenie stropu, montaż nowego pokrycia dachu oraz wykonanie obróbek blacharskich. Co do pozostałych prac, przewidziano:

  • w Orzeszkowie – odtworzenie opaski wokół strażnicy, demontaż starych schodów betonowych i wykonanie nowych. Wnętrze ma być dodatkowo ogrzewane za pomocą nowej instalacji CO.
  • W Skotnikach: wykonanie fundamentów poniżej poziomu gruntu i opaski wokół budynku, naprawę pęknięć muru (szycie ścian) na budynku garażu oraz montaż 2 szt. drzwi do dobudowanej toalety.
  • W Woli Przedmiejskiej – wykonanie opaski wokół budynku, rozbiórkę istniejących oraz budowę nowych schodów wejściowych (4 stopnie).

Zaplanowana inwestycja z zakresu poprawy efektywności energetycznej jest ważnym krokiem prowadzącym do zmiany zlokalizowanych na terenie gminy strażnic. Niewątpliwie poprawi się ich obecny wizerunek. Ponadto, dzięki kompleksowym rozwiązaniom przewidzianym w projekcie, polegającym na termomodernizacji, częściowej zamianie źródeł energii na źródła odnawialne oraz zastosowaniu urządzeń fotowoltaicznych służących pozyskaniu energii słonecznej redukcji ulegnie emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza atmosferycznego. Pozwoli to na osiągnięcie wymiernych korzyści natury ekonomicznej i oszczędnościowej polegających na zmniejszeniu rocznego zużycia i zapotrzebowania na energię, co przełoży się na obniżenie kosztów ogrzewania oraz redukcję kosztów utrzymania obiektu.

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, działanie IV.2 Termomodernizacja budynków. Poddziałanie IV.2.2. Termomodernizacja budynków.

A.Ow.