Uwaga mieszkańcy! Obowiązek przedłożenia informacji o wyrobach zawierających azbest

Zgodnie z art. 162 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2018.799 t.j.), wszyscy wykorzystujący substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska zobowiązani są do udokumentowania rodzaju, ilości i miejsc ich występowania.

Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami przedkładają informację Burmistrzowi Miasta Uniejów.

Przedmiotowa informacja podlega bieżącej aktualizacji.

Wnosimy o wypełnienie odpowiedniego formularza i złożenie go wraz z kartą przekazania odpadu w terminie do 31 stycznia 2019 r. u sołtysa lub w Urzędzie Miasta Uniejów, pokój numer 10. Druk formularza można pobrać u sołtysa, w siedzibie Urzędu- pokój nr 10 lub pod linkiem: formularz do pobrania

Osoby, które złożyły informację o wyrobach zawierających azbest w latach ubiegłych, składają kolejną informację w przypadku usunięcia i przekazania do unieszkodliwienia ww. wyrobów.

Jednocześnie przypominamy, że prace związane z usuwaniem i transportem wyrobów zawierających azbest mogą prowadzić tylko wyspecjalizowane firmy posiadające stosowne zezwolenia.