Przełom w realizacji projektu termomodernizacji strażnic OSP. Ponad 1,5 mln zł dofinansowania na inwestycje w sześciu miejscowościach

Pozyskaliśmy środki na realizację dwóch projektów kompleksowej termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej. Dzięki dofinansowaniu środkami z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego już wkrótce kolejne strażnice OSP z terenu gminy przejdą gruntowny remont.

Do realizacji projektu zakwalifikowały się obiekty strażackie w miejscowościach Czepów, Felicjanów, Orzeszków, Skotniki, Wola Przedmiejska oraz Zaborów. Łączna kwota środków przyznanych gminie Uniejów na ten cel to wynosi w sumie ponad półtora miliona złotych, przy całkowitym założonym koszcie realizacji, przekraczającym 2 miliony.

Starania o środki na ten cel trwały bardzo długo, ale cieszę się, że praca włożona w przygotowanie wniosków i kilkukrotne aplikowanie o wsparcie inwestycji w ramach różnych programów unijnych nie poszły na marne – komentuje Burmistrz, Józef Kaczmarek. – Strażnica jest, w większości miejscowości na terenie naszej gminy, jedynym obiektem publicznym, w którym mieszkańcy mogą się spotkać czy zorganizować imprezę integracyjną. Posiadanie takiego miejsca jest bardzo istotne w rozwoju życia społecznego na wsi: pomaga w pielęgnowaniu poczucia wspólnoty z sąsiadami i motywuje do działania, by niewielkim kosztem zorganizować np. zabawę ostatkową czy dzień dziecka. Widać jak dobrze sprawdziło się to po wcześniejszych remontach strażnic m.in. w Ostrowsku, Spycimierzu czy w Wilamowie. Co więcej, w przypadku ostatniego obiektu integrują się nie tylko mieszkańcy Wilamowa, ale też sąsiadujących z nim wsi, które własnej strażnicy nie posiadają. Mam na myśli Brzozówkę i Lekaszyn. Doroczny Turniej Wsi czy spotkanie Pań z okazji Dnia Kobiet są najlepszym dowodem na to, że współpradza pomiędzy tymi sołectwami układa się bardzo dobrze.

Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w m. Orzeszków, Skotniki, Wola Przedmiejska” zakłada wykonanie audytów energetycznych, a następnie prac remontowych w wyszczególnionych strażnicach OSP w zakresie:

• w Orzeszkowie: modernizacja stropu, konstrukcji dachu, wymiana okien i drzwi, a także modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej (montaż paneli fotowoltaicznych) oraz instalacji grzewczej.

• w Skotnikach: wykonanie nowej konstrukcji oraz pokrycia dachu, docieplenie budynku, wymiana okien, modernizacja wentylacji grawitacyjnej, montaż paneli fotowoltaicznych oraz modernizacja instalacji grzewczej.

• w Woli Przedmiejskiej: wymiana konstrukcji i pokrycia dachowego, docieplenie budynku, wymiana okien oraz drzwi. Planowany jest także montaż paneli fotowoltaicznych, modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej oraz instalacji grzewczej (nowy kocioł gazowy oraz CO).

Całkowita wartość tego projektu to: 1 492 463,44 zł.

Dofinansowanie przyznane na jego realizację: 1 104 422,95 zł

Termin realizacji: 30 października 2019 r.

 

Drugi projekt pn. „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w m. Czepów, Felicjanów, Zaborów” zakłada wykonanie audytów energetycznych, a następnie prac remontowych w wyszczególnionych strażnicach OSP w zakresie:

• w Czepowie: modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej, przegrody zewnętrznej, dachu, podłogi na gruncie, wentylacji grawitacyjnej, systemu grzewczego (w tym montaż pompy ciepła), wykonanie instalacji fotowoltaicznej, wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej.

• w Felicjanowie: docieplenie ścian poniżej terenu, docieplenie ścian zewnętrznych, wykonanie elewacji frontowych z kamienia wapiennego, docieplenie stropu nad parterem, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji odprowadzającej wodę opadową, montaż nowych obróbek blacharskich, podokienników, odtworzenie opaski wokół budynku, wykonanie instalacji grzewczej, montaż instalacji fotowoltaicznej.

• w Zaborowie: docieplenie ścian poniżej terenu, docieplenie ścian zewnętrznych, wykonanie elewacji frontowych z kamienia wapiennego, docieplenie stropu nad parterem, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji odprowadzającej wodę opadową, montaż nowych obróbek blacharskich, podokienników, odtworzenie opaski wokół budynku.

Całkowita wartość tego projektu to: 770 135,13 zł.

Dofinansowanie przyznane na jego realizację: 569 900,00 zł.

Termin realizacji: 30 listopada 2019 r.


Projekt został dofinansowany ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, z Osi Priorytetowej IV: Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie IV.2: Termomodernizacja Budynków, Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja Budynków.