Rolniku, od jutra może zadzwonić do Ciebie telefoniczny rachmistrz spisowy

Pierwsze dwa tygodnie Powszechnego Spisu Rolnego 2020 już za nami. W tym czasie wielu użytkowników gospodarstw rolnych zdążyło już dokonać samospisu internetowego za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, bądź dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99.
Obie te formy samospisu będą obowiązywały do samego końca akcji, a więc do 30 listopada 2020 r.

Natomiast już od jutra, czyli od 16 września 2020 r., do działania przystępują rachmistrzowie spisowi. Będą się oni kontaktować telefonicznie z tymi użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy dotąd nie spisali się samodzielnie.

Osobistej wizyty rachmistrza terenowego spodziewać się będzie można od 1 października, oczywiście jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna.

Przypominamy, że w siedzibie Urzędu Miasta w Uniejowie dostępne jest bezpłatne stanowisko komputerowe, umożliwiające samospis przez Internet.

Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy. Dane zbierane są według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. Wszystkie podmioty zobowiązane są do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

KONKURS DLA SAMISPISUJĄCYCH SIĘ!
Spośród użytkowników gospodarstw rolnych z województwa łódzkiego, które spiszą się przez Internet, 50 pierwszych gospodarstw otrzyma na hasło „SAMOSPIS-START” prezent–niespodziankę – szczegółów należy szukać na stronie: https://spisrolny.gov.pl/

CZEGO DOTYCZĄ PYTANIA W SPISIE ROLNYM?

Formularz spisowy jest podzielony na 11 działów:

DZIAŁ I – UŻYTKOWANIE GRUNTÓW
• grunty niezależnie od tytułu władania, tj.: własne, dzierżawione od innych oraz wspólne, ale tylko w części przypadającej użytkownikowi;
• powierzchnia poszczególnych rodzajów gruntów wchodzących w skład gospodarstwa.

DZIAŁ II – POWIERZCHNIA ZASIEWÓW
• powierzchnia zasiewów wszystkich upraw rolnych i ogrodniczych;
• ogólna powierzchnia uprawy: kwiatów i roślin ozdobnych, ziół i przypraw;
• powierzchnia każdej innej uprawy rolnej i ogrodniczej prowadzonej w gospodarstwie;
• powierzchnia uprawy grzybów jadalnych.

DZIAŁ III – ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE
• liczba gatunków zwierząt gospodarskich i innych gatunków zwierząt;
• sposób utrzymania bydła, świń i kur niosek;

DZIAŁ IV – NAWOŻENIE
• nawozy mineralne oraz wapniowe – ilość, ogólna powierzchnia nawożona;
• nawozy naturalne – ilość, ogólna powierzchnia nawożona;
• rodzaje zastosowanych metod aplikacji nawozów naturalnych;
• ilość nawozów naturalnych zużytych do nawożenia;
• ilość nawozów naturalnych wywiezionych do innego gospodarstwa lub biogazowni;
• ilość nawozów naturalnych przywiezionych do gospodarstwa w celu nawożenia;
• sposób przechowywania nawozów naturalnych;
• czas przechowywania nawozów naturalnych;
• inne nawozy organiczne.

DZIAŁ V – OCHRONA ROŚLIN
• liczba zabiegów środkami ochrony roślin wykonanych na uprawy: zboża, warzywa, sady i inne uprawy trwałe oraz pozostałe uprawy, a także w magazynach.
• rodzaj wsparcia, z jakiego korzystał respondent przy podejmowaniu decyzji o zastosowaniu środków ochrony roślin;
• liczba niestandardowych urządzeń do zabiegów środkami ochrony roślin;
• ocena znajomości zasad integrowanej ochrony roślin.

DZIAŁ VI – BUDYNKI GOSPODARSKIE
• liczba i powierzchnia specjalistycznych budynków inwentarskich;
• liczba i pojemność pozostałych budynków gospodarskich.

DZIAŁ VII – CIĄGNIKI, MASZYNY I URZĄDZENIA ROLNICZE
• liczba ciągników i ładowarek teleskopowych według ich mocy;
• liczba wybranych maszyn i urządzeń rolniczych;
• liczba maszyn wykorzystujących sygnał GPS;
• maszyny lub urządzenia będące własnością innych gospodarstw rolnych lub firm usługowych.

DZIAŁ VIII – DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
• sprzedaż produktów rolnych oraz zwierząt gospodarskich bezpośrednio konsumentom;
• wartość samozaopatrzenia żywnościowego w stosunku do wartości końcowej produkcji rolniczej;
• inne działalności – jej rodzaje, znaczenie dla gospodarstwa rolnego.

DZIAŁ IX – STRUKTURA DOCHODÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO Z UŻYTKOWNIKIEM GOSPODARSTWA INDYWIDUALNEGO.
• źródła dochodów gospodarstwa domowego z użytkownikiem gospodarstwa indywidualnego

DZIAŁ X – AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA
• wymiar czasu pracy poszczególnych osób przy produkcji rolniczej w spisywanym gospodarstwie rolnym, w pozarolniczej działalności gospodarczej;
• rok urodzenia, płeć, wykształcenie, rok rozpoczęcia kierowania gospodarstwem rolnym;
• indywidualny plan bezpieczeństwa;
• praca członków rodziny użytkownika gospodarstwa indywidualnego w gospodarstwie rolnym i poza nim.

DZIAŁ XI – CHÓW I HODOWLA RYB
• powierzchnia stawów rybnych i objętość urządzeń do chowu i hodowli ryb;
• gatunki utrzymywanych ryb.

A.Ol.