Umowa na budowę bulwarów podpisana

W piątek, 19 czerwca br. Gmina Uniejów zawarła umowę na realizację kolejnej części złożonego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury turystycznej oraz zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Warty w Uniejowie”. Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym jest firma Park-M ze Starego Sącza. Na przeprowadzenie inwestycji o wartości przeszło 10 mln zł, Gmina pozyskała dofinansowanie ze środków unijnych. Za termin zakończenia wszystkich prac budowlanych zawartych w projekcie przyjęto koniec kwietnia 2021 r.

Umowę na bulwary po stronie zamawiającego – Gminy Uniejów – podpisał burmistrz Józef Kaczmarek, natomiast ze strony wykonawcy – Park – M Poland – Paweł Pobożniak, dyrektor Pionu Budownictwa.

Pierwszy etap inwestycji obejmuje przebudowę kładki pieszej nad rzeką Wartą oraz zagospodarowanie na cele reprezentacyjno-rekreacyjne terenu zlokalizowanego w rejonie ul. Tureckiej. Kompleksowa przebudowa i modernizacja kładki z uwzględnieniem naprawy istniejących elementów jest już w trakcie realizacji, a w zasadzie na ukończeniu.

Przebudowa kładki jest już na ostatniej prostej. Zgodnie z deklaracją wykonawcy, piesza przeprawa przez rzekę powinna być gotowa do końca lipca tego roku.

W niedawnym czasie rozpoczęło się także zagospodarowanie obszaru, zlokalizowanego w rejonie ulicy Tureckiej. Tutaj zakres prac obejmuje ukształtowanie skarp oraz wykonanie nawierzchni komunikacyjnej, placu oraz schodów. Wszystko zostanie uzupełnione elementami małej architektury w postaci bloków granitowych, koszy na śmieci słupków miejskich, barierek oraz ciekawą aranżacją zieleni. W tej ostatniej kwestii przewiduje się nasadzenie drzew i krzewów wraz z systemem nawadniania, a na ogólną estetykę otoczenia wpłynie dodatkowo budowa fontanny z ruchomą kamienną kulą o wadze ponad 5 ton!

Skwer przy ul. Tureckiej, na którym trwają obecnie prace budowlane.

W drugim etapie projektu planowana jest budowa infrastruktury turystycznej oraz zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Warty w Uniejowie (bulwarów). Znalazły się w nim m. in. szlak rekreacyjny „Bose stopy”, przystań kajakowa w naturalnej zatoce rzeki Warty (zakłada obsługę 15 osad kajakowych, teren zielony jako miejsce rekreacyjne oraz miejsce do przygotowania kajaków do transportu kołowego), kino letnie,  siłownia terenowa, fontanny, tryskacze z wodą geotermalną, schody terenowe, skarpy z siedziskami, pomosty, tarasy, wodny krąg, szlak rekreacyjno-poznawczy. W ramach ciągów spacerowych wykonane zostaną szlaki „Uniejów na przestrzeni dziejów” i „Ptaki środkowej Warty”. Łącznie projekt obejmie teren od Strugi Spycimierskiej aż do Zamku, a po drugiej stronie  od mostu do ul. Bojakowskiej. Tereny, na których wkrótce rozpoczną się prace pokazano z perspektywy lotu ptaka na poniższym materiale wideo

Inwestycja, mimo że ambitna w założeniach, jest trudna do zrealizowania. Z jednej strony ze względu na małą przestrzeń od strony zabudowy jednorodzinnej miasta. Pierwsze koncepcje omawiane były z mieszkańcami w ramach konsultacji społecznej, którą zorganizowano z inicjatywy Burmistrza. Wówczas zaproponowano wstępne plany, poruszono m.in. kwestię ujednolicenia linii ogrodzeń. Ponadto, wymogi prawne oraz uwarunkowania geologiczne i hydrologiczne  spowodowały konieczność wprowadzenia pewnych modyfikacji do pierwotnego opracowania, jak choćby korekta ciągu pieszo-jezdnego do Strugi Spycimierskiej z tytułów środowiskowych. Co więcej, wraz z dniem 1 stycznia 2018 r. weszło w życie nowe prawo wodne,  które poskutkowało utratą ważności dla wszystkich dotychczas wydanych decyzji w ramach projektu. Niemal cały rok poświęcono na odtwarzanie dokumentacji. Faza projektowa okazała się więc przysłowiową drogą przez mękę.

Dla części mieszkańców inwestycja będzie sentymentalnym powrotem do przeszłości. Uniejowskie bulwary zostały wykonane w latach 60-tych, a ich centralna przestrzeń została ulokowana w rejonie mostu. Powstały wówczas dwa pawilony i wieża z flagą, nawiązująca do kontrolnej roli ratowników w tym obszarze. Między przystanią a plażą została wybudowana kawiarnia „Walentynka” o charakterze modernistycznym. Przestrzeń, która została wtedy zagospodarowana nad wschodnim brzegiem Warty stanowiła idealne miejsce wypoczynku, aktywności zarówno mieszkańców, jak i przyjezdnych.

Wyczekiwana przez mieszkańców budowa nadwarciańskich bulwarów została dofinansowana środkami unijnymi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Na ten cel samorząd pozyskał przeszło 6 290 000,00 zł dofinansowania środkami z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Nad prawidłowym przebiegiem inwestycji, której inicjatorem od samego początku jest burmistrz Józef Kaczmarek, czuwają: Aleksandra Borowska – sekretarz Urzędu Miasta w Uniejowie oraz Adam Przytuła – główny specjalista ds. realizacji inwestycji.

(MB)

Projektowane tereny rekreacyjne:

Błękitnym kolorem zaznaczono istniejące miejsca i obiekty, pozwalające na orientację w przestrzeni.

 • Kino letnie
 • Place zabaw, siłownia terenowa
 • Fontanny,  miejsca odpoczynku i rekreacji: Wodny krąg
 • Schody terenowe, skarpy z siedziskami
 • Pomosty widokowo – odpoczynkowe, tarasy
 • Pochylnie umożliwiające przemieszczanie się osobom niepełnosprawnym
 • Ścieżka pieszo – rowerowa
 • Pomosty pływające
 • Przystań kajakowa
  • zlokalizowana w naturalnej zatoce rzeki Warty
  • obsługa 15 osad kajakowych (30 osób) – przewidywany skład jednego spływu
  • teren zielony jako miejsce rekreacyjne i do przygotowania kajaków do transportu kołowego
  • dwie rampy – mostki umożliwiające połączenie z brzegiem
  • pomost do wciągana kajaków – element integralny

Ciągi spacerowe, w tym:

 • Szlak Bosych Stóp to ścieżka spacerowo terapeutyczna o zróżnicowanym podłożu, przeznaczona do marszu bez obuwia. Rodzaje nawierzchni: piasek rzeczny, grys, żwir, otoczaki rzeczne, kocie łby, deski drewniane, kostka granitowa, pale drewniane, trawa… Łączna długość Szlaku wraz ze ścieżką powrotną – około 1200 m.
 • „Uniejów na przestrzeni dziejów” – ścieżka edukacyjna wyposażona w tablice informacyjne i urządzenia interaktywne, wprowadzające użytkownika w obszary wiedzy z zakresu historii Uniejowa i jego okolic (m.in. czasy najdawniejsze, mieszkańcy tej ziemi w okresie neolitu i brązu, kultura przeworska, średniowieczne grodziska, Uniejów na prawach miejskich, Krzyżacy w Uniejowie, …)
 • Szlak rekreacyno – poznawczy „Ptaki środkowej Warty” z elementami zawierającymi przyrodnicze fakty o miejscu, które nas otacza (m.in. opis doliny rzeki Warty, rzeka jako ekosystem, ekosystemy wodne i ich znaczenie w przyrodzie, tutejsze ptactwo i  ich miejsca lęgowe, gatunki chronione ptaków w dolinie rzeki Warty)

Błękitnym kolorem zaznaczono istniejące miejsca i obiekty, pozwalające na orientację w przestrzeni.

Błękitnym kolorem zaznaczono istniejące miejsca i obiekty, pozwalające na orientację w przestrzeni.