Uroczystości upamiętniające płk. pil. Szczepana Ścibiora w Jego rodzinnym mieście

Decyzją Rady Miejskiej i Burmistrza Miasta Uniejów z dnia 22 lutego 2019 roku płk pilot Szczepan Ścibior został uhonorowany pośmiertne tytułem Honorowego Obywatela Miasta Uniejów.

Uroczystości upamiętniające osobę płk. pil. Szczepana Ścibiora wraz z nadaniem mu pośmiertnie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Uniejów i odsłonięciem tablicy pamiątkowej odbyły się 17 marca 2019 r. w Kolegiacie pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Uniejowie.

W uroczystości wzięły udział poczty sztandarowe, na czele z wojskowymi z: Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie z gen. bryg. pil. dr. Piotrem Krawczykiem, Mobilnej Jednostki Dowodzenia Operacjami Powietrznymi w Babkach k. Poznania z płk. dypl. pil. Mirosławem Nawrockim, I Dywizjonu Lotniczego w Leźnicy Wielkiej z mjr. Waldemarem Galantem – zastępcą dowódcy i szefem sztabu oraz sztandar z 1947 roku przekazany w Łęczycy płk. pil. Szczepanowi Ścibiorowi, będącego wówczas dowódcą 7 Pułku Lotniczego Bombowców Nurkujących.

Obok licznie przybyłych mieszkańców wśród gości znaleźli się: rodzina płk. pil. Szczepana Ścibiora oraz delegacje przedstawicieli: samorządu (w imieniu Senatora Przemysława Błaszczyka – Pani Beata Przybylska, przedstawiciele Starostwa Powiatu Poddębickiego ze Starostą – Panią Małgorzatą Komajda), Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, szkół gminy Uniejów i Szkoły Podstawowej nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach, radni Rady Miejskiej w Uniejowie, prezesi stowarzyszeń, kół, jednostek OSP, sołtysi gminy Uniejów.

Uroczystości poprzedził występ słowno-muzyczny uczniów Szkoły Podstawowej im. płk. pil. Szczepana Ścibiora w Wieleninie, którzy przypomnieli najważniejsze momenty z życiorysu pułkownika.

Podczas Mszy Świętej sprawowanej przez ks. infułata Andrzeja Ziemieśkiewicza – proboszcza uniejowskiej parafii, Uchwałę Rady Miejskiej nadającą pośmiertnie Pułkownikowi Pilotowi Ścibiorowi tytuł Honorowego Obywatela Miasta Uniejów wraz z uzasadnieniem odczytał Przewodniczący Rady Miejskiej w Uniejowie – Mirosław Madajski.

Laudację w uznaniu zasług Pułkownika Pilota odczytał Radny Rady Miejskiej w Uniejowie, historyk – Tomasz Wójcik.

Akt nadania pośmiertnie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Uniejów Pułkownikowi Pilotowi Szczepanowi Ścibiorowi przekazali na ręce rodziny, córki pułkownika Magdaleny Sopyło i wnuka Rafała Sopyło, Burmistrz Miasta Uniejów – Józef Kaczmarek i Przewodniczący Rady Miejskiej – Mirosław Madajski.

Następnie głos zabrali: gen. bryg. pil. dr Piotr Krawczyk – Rektor – Komendant Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie oraz płk dypl. pil. Mirosław Nawrocki – Dowódca Mobilnej Jednostki Dowodzenia Operacjami Powietrznymi w Babkach k. Poznania.

Na zakończenie tak pięknej i wzruszającej uroczystości głos zabrali: ks. infułat – Andrzej Ziemieśkiewicz oraz w imieniu obecnej na Mszy Świętej rodziny płk. pil. Ścibiora – wnuk Rafał Sopyło, który podzielił się rodzinnymi wspomnieniami o swoim dziadku.

Po Mszy Świętej przybyłe delegacje i rodzina płk. pil. Ścibiora złożyli wiązanki kwiatów przy tablicy upamiętniającej jego osobę. Fundatorami tablicy są: rodzina i mieszkańcy Uniejowa. Swój wkład ma firma kamieniarska Pana Bogumiła Bamberskiego.

Organizatorami niedzielnych  wydarzeń byli: Samorząd Miasta Uniejowa, Rodzina Pułkownika Szczepana Ścibiora, Parafia pw. Św. Floriana w Uniejowie, Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa, Szkoła Podstawowa im. płk. pil. Szczepana Ścibiora w Wieleninie.

 

Pułkownik pilot Szczepan Ścibior jest dla Uniejowa ważną postacią. Ten rodowity uniejowianin (ur. 13 grudnia 1903 r.) zawsze czuł się bardzo związany ze swoim rodzinnym miastem i w nim pobierał pierwsze nauki. Z mundurem związał się w wieku 21 lat. Początkowo wstąpił do piechoty, ale szybko związał się  z lotnictwem, które od zarania dziejów uznawane jest za elitę sił zbrojnych. Personel latający musi bowiem posiadać kwalifikacje nieznane dla klasycznych rodzajów wosk jak piechota, czy artyleria. Oprócz umiejętności technicznych niezbędnych do obsługi aparatów latających, musi spełniać wyśrubowane warunki fizyczne.

Pułkownik Ścibior podczas II wojny światowej był pilotem 305. Dywizjonu Bombowego „Ziemi Wielkopolskiej”. Zestrzelony nad Belgią  podczas jednego z lotów bojowych w 1941 r. trafił pod opiekę belgijskiego ruchu oporu. Dzięki pomocy i umiejętnościom zdołał przedostać się do okupowanej stolicy, gdzie został przechwycony i aresztowany przez Gestapo. Koniec wojny przywitał w obozie jenieckim, a po jej zakończeniu wyjechał do Wielkiej Brytanii. Wkrótce jednak podjął decyzję o powrocie do wyzwolonej Polski, do swojej rodziny, żony i dwóch córek, co uczynił w 1946 r. Powrócił również do odradzającego się lotnictwa. Zaczął służbę w Łęczycy, w 7. Samodzielnym Pułku Bombowców Nurkujących, ale doskonałe wyniki utorowały mu drogę do Dęblina, gdzie przez cztery lata, do 1951 roku pełnił funkcję Komendanta Oficerskiej Szkoły Lotniczej. W sierpniu 1951 r., w wyniku oskarżeń politycznych, postawiono mu zarzut szpiegostwa na rzecz wrogów Polski Ludowej. W efekcie sfingowanego procesu Najwyższy Sąd Wojskowy pod przewodnictwem płk. Piotra Parzenieckiego na podstawie art.86 § 1 ,2 KKWP  skazał go na karę śmierci. Wyrok wykonano w więzieniu mokotowskim w Warszawie dnia 7 sierpnia 1952 roku. Cztery lata po jego śmierci Szczepan Ścibior został zrehabilitowany i oczyszczony z zarzutów. Miejsce jego pochówku długo pozostawało nieznane. Dopiero w 2017 r. roku dzięki badaniom i pracy Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN jego szczątki odnaleziono na warszawskim Wojskowym Cmentarzu na Powązkach, a informacje do publicznej wiadomości podano 4 października 2018 r.

Mimo wielu odznaczeń, które otrzymał jeszcze za życia (m.in. Srebrny Krzyż Virtuti Militari, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski IV klasy, trzykrotne odznaczenie Krzyżem Walecznych, Medal za wojnę 1918-1921 oraz Polowa Odznaka Pilota) postać Szczepana Ścibiora po jego śmierci przez dziesiątki lat w ogóle nie była wspominana na kartach historii, a jego życie przemilczano. Jednak mieszkańcy jego rodzinnego miasta nigdy nie zapomnieli. Z inicjatywy córek Szczepana Ścibiora w latach osiemdziesiątych w Kolegiacie wbudowano tablicę upamiętniającą, a w 1987 roku Rada Miejska uhonorowała jego osobę poprzez nadanie jednej z ulic miasta jego imienia. Wreszcie w 1994 roku Szkole Podstawowej w Wieleninie nadano imię płk pil. Szczepana Ścibiora.

Mimo niezwykle dramatycznych losów, które towarzyszyły lotnikowi od dzieciństwa (śmierć rodziców, zestrzelenie nad Belgią i w końcu brutalne odebranie życia w zderzeniu ze stalinowską rzeczywistością), pułkownik Ścibior całym swoim życiem udowadniał lojalność wobec Ojczyzny i wierność przysiędze wojskowej. Niezłomnie walczył o niepodległość i suwerenność Polski.  

 

Wobec powyższego, nadanie pośmiertnie płk. pil. Szczepanowi Ścibiorowi tytułu Honorowego Obywatela Uniejowa dla całej społeczności uniejowskiej było wyjątkowym wydarzeniem. Jego ukochane, rodzime miasto, choć w ten sposób, miało możliwość podkreślić pamięć dla zasług  tej wybitnej postaci oraz wyrazić szacunek w stosunku do jego osoby.

 

 

arch. Włodzimierz Wawrzecki