Plac z klombami kwiatów, z tyłu wieża

Położenie i ludność

Gmina w sercu Polski

Miejsko-wiejska gmina Uniejów leży w północno-zachodnim krańcu województwa łódzkiego, w granicach administracyjnych powiatu poddębickiego. Powierzchnia gminy wynosi 129 km2. Położenie w centralnej Polsce sprawia, że jest dostępna komunikacyjnie ze wszystkich stron kraju, także dzięki bezpośredniemu połączeniu z autostradą A2. Uniejów położony jest zaledwie 48 km na zachód od geometrycznego środka Polski wyznaczonego w miejscowości Piątek.

Obejrzyj film promocyjny gminy Uniejów zrealizowany za pomocą drona – materiał video dostępny po kliknięciu tutaj.

Gmina Uniejów położona jest w południowej części Kotliny Kolskiej, tuż przy granicy z Wysoczyzną Łaską, Kotliną Sieradzką i Wysoczyzną Turecką. Jednostki te wchodzą w skład Nizin Południowowielkopolskich, a te z kolei stanowią część Nizin Środkowopolskich, według podziału J. Kondrackiego. Na terenie gminy Uniejów przecinają się doliny rzeki Warty o przebiegu południkowym i pradolina warszawsko-berlińska o układzie równoleżnikowym, która jest pozostałością epoki lodowcowej. Więcej o położeniu fizycznogeograficznym gminy można przeczytać w artykule E. Kobojek zamieszczonym w „Biuletynie Uniejowskim”, tom 1 (2012).

Obszar gminy Uniejów znajduje się w strefie klimatu umiarkowanego na pograniczu regionu Środkowopolskiego i Środkowowielkopolskiego. Klimat charakteryzuje się przewagą dni z pogodą umiarkowanie ciepłą i bardzo ciepłą, pochmurną bez opadu. W ostatnich latach zaznacza się systematyczny wzrost średniej rocznej temperatury powietrza, wynosi ona w ostatnich latach 8,7°C. Średnia temperatura najzimniejszego miesiąca wynosi -1,8°C, najcieplejszego około 20°C. Szczegółowe dane klimatyczne dla gminy Uniejów dostępne są w opracowaniu Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Oddział w Krakowie na podstawie danych z lat 2001-2015 pt. „Warunki klimatyczne – Gmina Uniejów”.

 

mapa Polski z zaznaczonymi polaczeniami drogowymi lotniczymi

Przyroda od zawsze nam sprzyjała

Uniejów jest małym miastem położonym bezpośrednio nad rzeką Wartą. Położenie w dolinie rzecznej zadecydowało niegdyś o powstaniu osady. Był to teren uprzywilejowany pod względem lokalizacyjnym, komunikacyjnym i obronnym. Już w średniowieczu warunki przyrodnicze decydowały o osadnictwie. Wówczas po jednej stronie rzeki ulokowano zamek obronny, zaś po przeciwległej stronie Warty, założono miasto.  Ślady osadnictwa do dziś są obecne w planie i zagospodarowaniu przestrzennym miasta.

O położeniu i rozwoju Uniejowa od zawsze decydowały czynniki przyrodnicze – w przeszłości były to ukształtowanie powierzchni, położenie nad Wartą i gleby. Obecnie największą rolę odgrywa budowa geologiczna – występowanie wody geotermalnej, a także walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz bioklimatyczne, które decydują o funkcjach uzdrowiskowych miasta i okolicznych sołectw.

 

Mieszkańcy gminy

Gmina Uniejów liczy ponad 7 tysięcy mieszkańców, z czego niewiele ponad 3 tysiące mieszka w samym mieście Uniejów (stan na czerwiec 2015 r.). Struktura płci mieszkańców gminy jest równomierna – 51% mieszkańców to kobiety, zaś 49% to mężczyźni (stan na czerwiec 2015 r.).

Większość mieszkańców gminy Uniejów to osoby w wieku produkcyjnym (od 19 do 65 lat) – 61,2%. Wśród ludności przeważają osoby w wieku poprodukcyjnym (powyżej 65 lat) – 21,5% nad osobami w wieku przedprodukcyjnym (do 18 lat), które stanowią 17,3% wszystkich osób zamieszkujących gminę Uniejów (stan na czerwiec 2015 r.).

Sytuacja na lokalnym rynku pracy w gminie Uniejów poprawiła się od 2003 do 2013 roku. Udział osób bezrobotnych w ogólnej liczbie osób aktywnych zawodowo w gminie Uniejów zmniejsza się – od 16,8% w 2003 r. do 10,7% dziesięć lat później. Według danych GUS stopa bezrobocia w gminie Uniejów przedstawiała się następująco: 2004 – 15,6%; 2006 – 14,2%; 2008 – 7,6%; 2010 – 9,9%; 2012 – 11,4%.

Pełen obraz demograficzno-gospodarczy gminy Uniejów na rok 2016 jest dostępny w Statystycznym Vademecum Samorządowca opracowanym przez Urząd Statystyczny w Łodzi.