Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Urząd Miasta w Uniejowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (zwana dalej ustawą). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.uniejow.pl

Data publikacji strony internetowej: 17.02.2022 r.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 17.02.2022 r.

Status pod względem zgodności

W Urzędzie Miasta w Uniejowie  przeprowadzono ocenę zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wymagań określonych w załączniku do ustawy.

Strona internetowa jest częściowo przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych, zgodnie ze standardami W3C i WCAG 2.1.

Portal uniejow.pl został zaprojektowany zgodnie z wymaganiami kontrastu opisanymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. Wszystkie elementy na stronie spełniają minimalne wymagania kontrastu koloru treści do tła.

Strona internetowa uniejow.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

  • filmy, grafiki, zdjęcia, obrazy, wykresy i część plików pdf nie posiadają audiodeskrypcji, gdyż w większości zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • brak formularza kontaktowego,
  • na stronie znajdują się treści w postaci grafiki,
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono: 2022-02-17

Aktualnie trwają prace nad dostosowaniem strony internetowej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Skorzystano z narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/). Z oceny wykonanego testu wynika, że strona  www.uniejow.pl spełnia wymagania w 99.62%

Link do wyników przeprowadzonej oceny zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej: http://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=5297deef-9cb4-4d7f-a30d-89c150ca2a34

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe: Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Informacja o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej: Informacja dotycząca możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej: Forma zgłoszenia: e-mail na adres: urzad@uniejow.pl, telefonicznie na nr 63 2889740/44 drogą pocztową na adres: Urząd Miasta w Uniejowie ul. Błogosławionego Bogumiła 13, 99-210 Uniejów, E-puap.

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych: Urząd Miasta w Uniejowie, ul. Błogosławionego Bogumiła 13. Do budynku prowadzą dwa wejścia główne od ulicy Błogosławionego Bogumiła 13 ( Jedno usytuowane jest centralnie na środku budynku i do niego prowadzą schody, drugie boczne wejście posiada podjazd dostosowany dla osób niepełnosprawnych ). W budynku nie ma windy, jednak dla osób na wózkach jest dostępne zarówno biuro podawcze znajdujące się po lewej stronie ( lewy korytarz ) jak i wszystkie korytarze i pomieszczenia na parterze budynku. W budynku na parterze znajduje się jedna publiczna toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych po prawej stronie korytarza ( klucz dostępny w biurze podawczym na parterze ). Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Na parkingu wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdujące się w strefie parkingowej Urzędu Miasta przy ulicy Kilińskiego 18.

Dane kontaktowe odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej: Karolina Malinowska, urzad@uniejow.pl, 632889740

Informacja o dostępności tłumacza migowego: Informujemy, iż w związku z wejściem w życie w dniu 1 kwietnia 2012 r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243), osoby niesłyszące i głuchonieme mają prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego online przy załatwianiu spraw w Urzędzie Miasta w Uniejowie. Osoby zainteresowane pomocą tłumacza powinny zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia do pracownika Biura Podawczego (pokój nr 13 parter) lub Sekretariatu (pokój nr 3 I piętro).

W związku z powyższym osoby niesłyszące i głuchonieme mogą komunikować się z Karoliną Malinowską – koordynator ds. dostępności, podinspektor ds. obsługi kancelarii Ogólnej. Adres e-mail: karolina.malinowska@uniejow.pl lub urząd@uniejow.pl

Przesyłam również login, hasło i link dla połączeń nielogowanych dla osób niesłyszących, które chcą skontaktować się z Urzędem Miasta w Uniejowie:

Login: UM_Uniejow

Hasło: UM_Uniejow

link: https://pzgomaz.com/#!/notLogged?customer=UM_Uniejow 

W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy tzw. osoby przybranej, czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z tą osobą i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw, wizyta w urzędzie nie musi być wcześniej uzgadniana.

Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.