Mieszkam w Uniejowie

Gospodarka odpadami

Pojemniki do segregacji śmieci.

Odbiorem odpadów na terenie gminy zajmuje się firma Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach natomiast na terenie miasta PGK „Termy Uniejów” Sp. z o.o. w Uniejowie.

Na koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi składa się: odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów, tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługa administracyjna systemu oraz edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Opłaty

Opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na 2024 rok obowiązują w takich samych wysokościach jak w roku 2023:

obrazek

Opłatę należy uiścić do końca każdego kwartału za pomocą jednego z trzech poniższych sposobów:

 • przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Uniejowie: 71 8557 0009 2005 0200 0130 0042,
 • w kasie Urzędu Miasta w Uniejowie (w poniedziałki w godz. 9:00-12:30 i od wtorku do piątku w godz. 8:00-11:30)
 • lub u sołtysa danego sołectwa.

Właściciele nieruchomości, w których zamieszkują osoby wypełniające obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny, zapłacą 25 zł od osoby. Jeżeli właściciel nieruchomości nie zdecyduje się na segregowanie śmieci, wówczas stawka zostaje podwojona (50 zł za osobę). W przypadku zamieszkania nieruchomości przez 5 lub więcej osób, stawkę opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny ustala się na kwotę 125 zł za całe gospodarstwo.

Uchwała Rady Miejskiej uwzględnia dodatkowe obniżenie kosztów za śmieci. Możliwość taka dotyczy właścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, kompostujących bioodpady w przydomowym kompostowniku. Aby został naliczony rabat należy zgłosić kompostownik w urzędzie miasta. Wzorem lat ubiegłych, gospodarstwa, które prowadzą domowy kompostownik, zapłacą za odbiór odpadów o 5 zł mniej za osobę (20 zł).

Harmonogram

Pobierz harmonogram odbioru odpadów w 2024 r.:

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Zapraszamy do obiektu usytuowanego w Uniejowie przy ul. Dąbskiej.

obrazek

Do punktu mieszkańcy mogą oddać bezpłatnie:

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • odpady wielkogabarytowe
 • papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło
 • opakowania wielomateriałowe
 • przeterminowane leki
 • zużyte przenośne baterie i przenośne akumulatory
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • zużyte opony (zgodnie z regulaminem PSZOK)
 • odpady biodegradowalne, w tym zielone
 • termometry rtęciowe, świetlówki, tonery.