Twoja Gmina, Twój Urząd

Skarbnik

Arleta Pietrzak

Do zadań skarbnika należy:

 • nadzorowanie prac w zakresie opracowywania projektu budżetu gminy zgodnie z zasadami prawa budżetowego
 • dokonywanie ekonomicznej analizy planów finansowych gminnych jednostek organizacyjnych
 • nadzorowanie prawidłowego i terminowego rozliczenia jednostek i organizacji otrzymujących środki z budżetu gminy
 • nadzorowanie działalności z zakresu obsługi majątku gminy
 • prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • zapewnienie prawidłowości zawieranych umów pod względem finansowym
 • sprawowanie nadzoru nad wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych
 • nadzorowanie księgowości budżetowej i podatkowej
 • nadzorowanie prawidłowości wykonywania zadań z zakresu płac
 • zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań
 • nadzorowanie opracowywania okresowych i rocznych sprawozdań z wykonania budżetu gminy
 • nadzorowanie prawidłowej obsługi kasy
 • opracowywanie projektów zarządzeń wewnętrznych wydawanych przez burmistrza, dotyczących prowadzenia rachunkowości i obiegu dokumentów finansowych, a w szczególności: instrukcji obiegu dokumentów finansowych, zakładowego planu kont, instrukcji kasowej, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji
 • podejmowanie przedsięwzięć i inicjatyw w celu pozyskiwania środków do budżetu gminy
 • przygotowywanie informacji o stanie mienia komunalnego
 • współdziałanie z bankami – przedkładanie burmistrzowi informacji o ich bieżącej kondycji finansowej i o proponowanych lokatach
 • wykonywanie innych zadań przewidzianych w przepisach szczególnych
 • wydawanie poleceń służbowych w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań.

Kontakt

Urząd Miasta Uniejów
ul. bł. Bogumiła 13
99-210 Uniejów
tel. 63 288 97 77
e-mail: urzad@uniejow.pl