Szkoły i przedszkola

Szkoły

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r. w Uniejowie

obrazek

Co nas wyróżnia

Szkoła jest największą placówką oświatową w gminie Uniejów. Uczniowie mają dobrze zorganizowane, atrakcyjne zajęcia, przygotowujące do dalszego etapu kształcenia. Posiadamy sale wyposażone w tablice interaktywne, wszelkie pomoce dydaktyczne i pracownie przedmiotowe. Oferujemy swoim uczniom szereg zajęć pozalekcyjnych. Ponadto szkoła jest miejscem aktywności osób dorosłych. Odbywają się w niej zajęcia z jogi, aerobiku, zumby, piłki nożnej, koszykówki, a nade wszystko wiele zajęć w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniejowie. Mamy też dobre relacje z rodzicami, którzy oferują swą pomoc i wsparcie w każdej sytuacji. Szkoła od rana do wieczora tętni życiem.

Powody do dumy

Największą dumą szkoły są uczniowie i absolwenci, ich wysoki poziom wiedzy i umiejętności. Jesteśmy dumni z wszechstronnie wykształconej kadry, która wciąż podnosi swoje kompetencje. Nauka to nie tylko zdobywanie wiedzy podczas zajęć w szkolnych murach. Uczniowie mają okazję do wyjazdów i wycieczek o charakterze krajoznawczym oraz dydaktycznym. Z myślą o naszych podopiecznych staramy się, by w szkole była coraz lepsza baza edukacyjna.

Języki obce

Podstawowym językiem obcym jest język angielski. W szkole drugim nauczanym językiem jest niemiecki.

Zajęcia dodatkowe

W czasie pozalekcyjnym uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań i indywidualnych zdolności na warsztatach i kołach zainteresowań. Dużym zainteresowaniem cieszy się piłka nożna, siatkówka, koszykówka, unihokej, pływanie, zajęcia taneczne mażoretek i tańca dawnego „Dworzanie”. Na terenie szkoły działają gromady zuchowe i drużyny harcerskie. Bogata oferta zajęć dodatkowych pozwala wszechstronnie rozwijać się uczniom naszej szkoły.

Specjalistyczne pracownie

W szkole znajdują się dobrze wyposażone dwie pracownie komputerowe, pracownia fizyczna, chemiczna, biologiczna, geograficzna, matematyczna oraz pracownia języków obcych.

Sport

Szkoła posiada pełnowymiarową halę sportową, salę gimnastyczną, siłownię oraz boisko wielofunkcyjne i boisko trawiaste. Sport szkolny funkcjonuje na wysokim poziomie o czym świadczą wysokie wyniki w zawodach zewnętrznych. Największe sukcesy sportowe uczniowie osiągają  w unihokeju (tytuły mistrza województwa), piłce nożnej i siatkówce.

Posiłki

Dwudaniowe obiady dla ponad 300 osób przygotowujemy we własnej kuchni.

Opieka medyczna i pedagogiczna

Do dyspozycji jest uczniów jest pielęgniarka.

Każdy uczeń może liczyć na specjalistyczną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, gdyż w szkole zatrudniony jest pedagog szkolny. Prowadzimy zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze, rewalidacyjne i logopedyczne.

Szkoła w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami ma jeszcze wiele do zrobienia. Jedynie hala sportowa jest w pełni dostępna dla osób z niepełnosprawnością.

Aktualne dane

  • Liczba uczniów: 440
  • Liczba nauczycieli: 44

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r.
ul. Kościelnicka 26-28
99-210 Uniejów
tel. 63 288 80 75
kom.: 515 764 120
e-mail: sp.uniejow@szkola.uniejow.pl
spuniejow.szkolnastrona.pl

Dyrektor: Piotr Kozłowski

Szkoła Podstawowa im. płk. pil. Szczepana Ścibiora w Wieleninie

Dwaj uczniowie podczas lekcji.

Co nas wyróżnia

Szkoła pełni ważną rolę w środowisku. Współpracuje z wieloma organizacjami. Budynek otoczony jest ogródkiem dydaktycznym, w którym ważne miejsce zajmuje „letnia klasa”. Przy szkole znajduje się plac zabaw, boiska wielofunkcyjne, otwarta strefa aktywności (siłownia zewnętrzna).

Powody do dumy

Szkoła posiada sztandar i nosi zaszczytne imię bohatera Uniejowskiej Ziemi płk. pil. Szczepana Ścibiora (obecnie generała). Do placówki mogą uczęszczać dzieci 3- i 4-letnie. Szczycimy się tym, że nasi absolwenci znajdują miejsca w wybranych przez siebie szkołach ponadpodstawowych.

Języki obce

Obowiązkowo od oddziałów przedszkolnych – język angielski
Od klasy VI – język niemiecki

Zajęcia dodatkowe

Koła polonistyczne, kółko matematyczne, kółko języka angielskiego, kółko plastyczne, kółko matematyczno-przyrodnicze, edukacja regionalna, zajęcia SKS. Obecnie również zajęcia wspomagające dla uczniów klasy IV, VII i VIII z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego.

Specjalistyczne pracownie

Wszystkie sale lekcyjne są wyposażone w tablice interaktywne, a każde dziecko ma przydzielony tablet. Do dyspozycji uczniów jest sala gimnastyczna, dwie sale przedszkolne, pracownia informatyczna, pracownia fizyczno-chemiczna z dygestorium, eko-pracownia dla klas IV – VIII, eko-pracownia dla najmłodszych, biblioteka szkolna.

obrazek

Sport

Sala gimnastyczna, siłownia i boiska sprawiają, że szkoła ma bardzo dobre warunki do uprawiania sportu. Stawiamy na lekkoatletykę oraz sporty drużynowe: piłkę nożną i siatkówkę.

Posiłki

W szkole wydawana jest herbata i obiady, z których korzysta ponad 90% uczniów.

Opieka medyczna i pedagogiczna

Wszystkie dzieci objęte są opieką pielęgniarki szkolnej, niestety tylko doraźnie.

Szkoła nie zatrudnia na etacie ani psychologa, ani pedagoga. Pomocą służą wychowawcy, a w trudnych sytuacjach korzystamy z pomocy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Poddębicach. Szkoła posiada podjazd dla wózków inwalidzkich i toaletę dla osób z niepełnosprawnością.

Aktualne dane

  • Liczba uczniów: 132 (w tym 38 w oddziałach przedszkolnych)
  • Liczba nauczycieli: 11 – w macierzystej placówce, 4 – uzupełnia etat SP Uniejów, 7 – nauczycieli ma umowy na kilka godzin (1-4)

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. płk. pil. Szczepana Ścibiora
Wielenin Kolonia 30a
99-210 Uniejów
tel. 63 288 98 62
e-mail: sp.wielenin@szkola.uniejow.pl
spwielenin.edupage.org

Dyrektor: Elżbieta Goszczyk

Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wilamowie

obrazek

Co nas wyróżnia

Szkoła posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę. Większość nauczycieli to specjaliści od dwóch lub trzech przedmiotów. Wielu nauczycieli posiada także kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki. Dzięki temu potrafią efektywnie pracować z dziećmi z różnymi potrzebami edukacyjnymi.

Szkoła wyróżnia się ładnymi, nowoczesnymi  salami lekcyjnymi. Każda z nich wyposażona jest w nowe meble, potrzebne pomoce dydaktyczne i sprzęt multimedialny.

Placówka zapewnia naukę w niezbyt licznych grupach, co sprzyja indywidualizacji nauczania, pozwala na dostrzeżenie każdego dziecka i jego potrzeb. Dzięki temu łatwiej zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i zadbać o dobrą, serdeczną atmosferę.

Powody do dumy

Od 1 października 2018 roku do 30 czerwca 2020 roku w naszej szkole realizowany był projekt Uniejowska akademia kompetencji kluczowych” współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020.

Dzięki temu poprawiliśmy jakość kształcenia i przygotowaliśmy naszych uczniów do przyszłego zatrudnienia lub kontynuowania nauki. Podczas dodatkowych zajęć uczniowie uczyli się przedsiębiorczości (z wykorzystaniem TIK i metody eksperymentu w matematyce i przedmiotach przyrodniczych). Wyremontowaliśmy i doposażyliśmy pracownię fizyczno-chemiczną i komputerową, a nasi nauczyciele doskonalili umiejętności i nabywali dodatkowe kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach.

W roku szkolnym2020/2021 realizowaliśmy projekt „Nasze ekologiczne pracownie”. W szkole powstała „Nasza Eko-pracownia”, wyposażona w nowoczesne zaplecze techniczne i środki dydaktyczne. Dzięki temu uczniowie rozwijają zainteresowania przyrodnicze, przeprowadzają doświadczenia i obserwacje (także w terenie).

Szkoła bierze udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Piękna nasza Polska cała”. Tym razem kształtujemy postawy patriotyczne u najmłodszych, uwrażliwiamy ich na piękno, folklor i tradycje Polski oraz kształtujemy tożsamość narodową dzieci i młodzieży.

Języki obce

Uczniowie uczą się języka angielskiego i  niemieckiego.

Zajęcia dodatkowe

W czasie pozalekcyjnym uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań i indywidualnych zdolności na warsztatach i kołach zainteresowań. Mają one na celu wszechstronny rozwój zainteresowań oraz kontynuację programu pracy szkoły, stanowiąc nieodłączną część wychowania i nauczania w naszej placówce. Uczniowie uczęszczają na koło przyrodnicze, biologiczne, matematyczne, taneczne, wokalno-taneczne. Są również zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, rewalidacyjne, rehabilitacyjne, logopedyczne. W szkole funkcjonują gromada zuchowa „ Wilamowskie skrzaty” i drużyna harcerska” Wilamowskie orły”.

Specjalistyczne pracownie

Szkoła dysponuje salą komputerową wyposażoną w nowoczesne komputery All in One oraz pracowniami: przyrodniczą, chemiczno-fizyczną i geograficzną. Każda z pracowni wyposażona jest  w nowoczesne pomoce dydaktyczne pomoce dydaktyczne  i sprzęt multimedialny.

Sport

Wielofunkcyjne trawiaste boisko i siłownia zewnętrzna pomagają uczniom utrzymać dobrą kondycję fizyczną.

Posiłki

Stołówka szkolna oferuje uczniom dwudaniowe obiady łącznie z napojem, natomiast dzieci z oddziałów przedszkolnych korzystają dodatkowo ze śniadania. W szkole funkcjonuje również sklepik, w którym dostępne są zdrowe napoje i przekąski.

Czy szkoła jest dostępna dla osób z niepełnosprawnościami?

Szkoła jest dostępna dla osób z niepełnosprawnościami. Wielu z zatrudnionych w szkole nauczycieli posiada kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki, dzięki czemu w placówce uczą się także dzieci z niepełnosprawnościami intelektualnymi.

Przy wejściu do szkoły został wybudowany podjazd, jedna z łazienek na parterze jest przystosowana dla osób poruszających się na wózkach, co ułatwia dostęp do szkoły osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi.

Aktualne dane

  • Liczba uczniów: 132 (93 uczniów i 39 dzieci w oddziałach przedszkolnych)
  • Liczba nauczycieli: 23

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie
Wilamów 50
99-210 Uniejów
tel. 63 288 91 22
e-mail: spwilamow@szkola.uniejow.pl
https://spwilamow.szkolnastrona.pl

Dyrektor: Edyta Miśkiewicz