Mieszkam w Uniejowie

Podatki

Podatek leśny

Podatek płacą:

  • osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami lasów, posiadaczami samoistnych lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego
  • osoby fizyczne, będące współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi lub z jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami, nieposiadającymi osobowości prawnej.

Termin składania zeznań podatkowych:

do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego lub wysokość opodatkowania.

Wysokość podatku:

Stawka podatku wyliczana jest indywidualnie i decyzje wysyłane są bezpośrednio do mieszkańców.

Pobierz formularze

Deklaracja na podatek leśny
Podatek leśny od osób fizycznych

Podatek od nieruchomości

Podatek płacą:

  • osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, będące właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego
  • osoby fizyczne będące współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób fizycznych tworzących wspólnotę mieszkaniową.

Termin składania zeznań podatkowych:

do 31 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego, lub wysokość opodatkowania.

Wysokość podatku:

Stawka podatku wyliczana jest indywidualnie i decyzje wysyłane są bezpośrednio do mieszkańców.

Pobierz formularze

Deklaracja na podatek od nieruchomości
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Podatek rolny

Podatek płacą:

  • osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego
  • osoby fizyczne, będące współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi lub z jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami, nieposiadającymi osobowości prawnej.

Termin składania zeznań podatkowych:

do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego, lub wysokość opodatkowania.

Wysokość podatku:

Stawka podatku wyliczana jest indywidualnie i decyzje wysyłane są bezpośrednio do mieszkańców.

Pobierz formularze

Deklaracja na podatek rolny
Podatek rolny od osób fizycznych

Opłata uzdrowiskowa

Opłatę uiszczają:

osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, które świadczą usługi w zakresie pobytu lub zakwaterowania osób fizycznych przez okres dłuższy niż dobę, w tym zakłady uzdrowiskowe, sanatoria, hotele, motele, pensjonaty, domy wycieczkowe, schroniska, inne obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.

Wysokość opłaty:

5,00 zł za każdy dzień pobytu osoby fizycznej przebywającej dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowości Uniejów oraz na terenie sołectw: Spycimierz, Spycimierz Kolonia, Zieleń i Człopy. Opłata jest pobierana najpóźniej w ostatnim dniu pobytu.

Opłaty pobierane są na podstawie druków kwitariuszy przychodowych, które można uzyskać w kasie Urzędu Miasta w Uniejowie.

Goście nocujący na terenie Uniejowa dłużej niż jedną dobę, od których zostaje pobrana opłata uzdrowiskowa, mogą skorzystać z 20% zniżki wstępu do kompleksu „Termy Uniejów”. Warunkiem wzięcia udziału w promocji jest okazanie się imiennym dowodem uiszczenia opłaty i aktualnym dokumentem tożsamości.

Pozostałe formularze

Zaświadczenia
Zwrot podatku akcyzowego
Deklaracja na podatek od środków transportowych

Kontakt do księgowości podatkowej Urzędu Miasta

Urząd Miasta Uniejów
ul. bł. Bogumiła 13, pok. 8.
99-210 Uniejów
tel. 63 288 97 76
e-mail: urzad@uniejow.pl