Opieka i wsparcie Twoja Gmina, Twój Urząd

Dotacje na otwarcie firmy: ostatnie dni rekrutacji!

Fundacja Inkubator zaprasza do udziału w projekcie „MŁODY BIZNES”, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego: Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości wśród osób młodych, poprzez zapewnienie wsparcia w zakresie samozatrudnienia 20-tu osobom pozostającym bez pracy (10 kobiet i 10-ciu mężczyzn) w wieku 18-29 lat, zamieszkałym lub uczącym się na obszarze subregionu sieradzkiego województwa łódzkiego, które:

 • utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. w wyniku pandemii COVID-19 (min. 80% wszystkich uczestników projektu);
 • znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osoby z kategorii NEET, z niepełnosprawnościami, kobiety, o niskich kwalifikacjach, odchodzące z rolnictwa, imigranci i reemigranci (maks. 20% wszystkich uczestników projektu),

w okresie 01.01.2022 – 30.06.2023.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

W projekcie mogą uczestniczyć osoby fizyczne (z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 POWER), zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, które spełniają następujące kryteria:

 • zamieszkują lub uczą się (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie subregionu sieradzkiego województwa łódzkiego,
 • są osobami pozostającymi bez pracy,
 • są w wieku 18-29 lat,
 • utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. z powodu epidemii COVID-19,
 • znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osoby z kategorii NEET, z niepełnosprawnościami, kobiety, o niskich kwalifikacjach, odchodzące z rolnictwa, imigranci, reemigranci;

WSPARCIE OFEROWANE W RAMACH PROJEKTU:

Wsparcie szkoleniowe realizowane przed rozpoczęciem działalności gospodarczej:

 • szkolenie pn. „ABC BIZNESU” dla 20 uczestników projektu (grupy 10-osobowe, 64 godz. dydaktyczne);
 • pomoc eksperta dotacyjnego: dla 20 osób (7 godz./osobę), pomoc w przygotowaniu biznesplanu oraz wniosku o udzielenie wsparcia pomostowego;
 • wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej: dla 20 uczestników projektuw wysokości 23 050,00 zł/osobę;
 • fakultatywne finansowe wsparcie pomostowe: dla 20 uczestników projektu wypłacane w 6 transzach w wysokości 2 650 zł/osobę/m-c w okresie do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Rekrutacja do projektu „MŁODY BIZNES” jest prowadzona do 18 marca br. włącznie, a zatem osoby zaintetesowane udziałem w projekcie nie powinny zwklekać z przesłaniem wypełnionego formularza.

Szczegóły znajdują się w Regulaminie rekrutacji, który – podobnie jak Formularz rekrutacyjny – można pobrać ze strony internetowej projektu: www.mlodybiznes.inkubator.org.pl.

obrazek

Dokumenty w wersji papierowej są udostępnione również w siedzibie Lidera i Partnera. Formularze rekrutacyjne przyjmowane są w dni robocze w godzinach 9⁰⁰ – 15⁰⁰ u Partnera projektu w Fundacji Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Poddębicach przy ul. Targowej 7B – osobiście, pocztą tradycyjną lub przez e-mail na jeden z adresów zamieszczonych na dole artykułu. Ze względu na trwającą pandemię zachęcamy do składania formularzy rekrutacyjnych za pośrednictwem poczty elektronicznej (skan wypełnionego i podpisanego formularza).

Łącznie można uzyskać 38 950,00 zł wsparcia na uruchomienie i prowadzenie działalności gospodarczej.

(MB)

LIDER: Fundacja Inkubator

PARTNER: Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Poddębicach

 • ul. Targowa 7, 99-200 Poddębice;
 • tel. 43 678 31 58
 • e-mail: biuro@fcwp.pl