Twoja Gmina, Twój Urząd

Do nabycia nieruchomość w Uniejowie

Gmina Uniejów informuje o przetargu na nieruchomość położoną w Uniejowie.

Przedmiotem przetargu jest udział we współwłasności w zabudowanej nieruchomość położonej w obrębie geodezyjnym 0001 Uniejów, oznaczonej jako działka o numerze 1579 o pow. 0,0667 ha, stanowiącej współwłasność Gminy Uniejów zgodnie z KW SR2L/00024929/7 Sądu Rejonowego w Łasku, Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Poddębicach, w której Gmina Uniejów posiada udział we współwłasności nieruchomości i wspólnych części budynków, wynoszący 71859/81523 części. Nieruchomość położona jest w miejscowości Uniejów przy ul. Bł. Bogumiła 14.

Termin przetargu: 6 grudnia 2023 r., godz. 11.00

Cena wywoławcza: 600 000,00 zł

Pisemną ofertę należy złożyć lub przesłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg  Uniejów (dz. nr 1579) 6 grudnia 2023 r.” (do tej daty Organizator musi otrzymać ofertę) na adres: Urząd Miasta w Uniejowie, 99-210 Uniejów, ul. Bł. Bogumiła 13, wraz z dowodem uiszczenia wadium, w terminie do 30 listopada 2023 r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.12.2023 r. godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta w Uniejowie, 99-210 Uniejów, ul. Bł. Bogumiła nr 13.

Oferent składający ofertę zobowiązany jest do wpłaty wadium w kwocie 60 000,00 zł przelewem na  konto Gminy Uniejów w BS Malanów o/ Uniejów 18 8557 0009 2005 0200 0130 0026 do 30 listopada 2023 r.

obrazek