Twoja Gmina, Twój Urząd

Kontrola zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Szanowni Mieszkańcy!

W związku z wejściem w życie nowych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, odgórnie nałożony został na Burmistrza obowiązek prowadzenia kontroli wszystkich nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Zgodnie z ww. ustawą, zobowiązani jesteśmy do przeprowadzania kontroli właścicieli nieruchomości dotyczących zawartych umów oraz posiadanych dowodów płatności za opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta w Uniejowie w najbliższym czasie rozpoczną kontrole nieruchomości w tym zakresie.

Każda posesja niepodłączona do sieci kanalizacyjnej zostanie skontrolowana do sierpnia 2024 r.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania nieczystości ciekłych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości z częstotliwością dostosowaną do ilości zużytej wody określonej według wskazań wodomierza głównego, a w przypadku jego braku – zgodnie z przeciętnymi normami zużycia wody, wynikającymi z odrębnych przepisów, jednak nie rzadziej niż raz na rok.
Nieczystości ciekłe gromadzone w osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków muszą być usuwane z nieruchomości z częstotliwością wynikającą z instrukcji eksploatacji, jednak nie rzadziej niż raz na rok.

Właściciele nieruchomości, którzy nie mają podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków powinni uczynić to niezwłocznie.

Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w tym zakresie wydane przez Burmistrza Miasta Uniejów tj.:

– Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o., ul. Parzęczewska 29/35, 99-200 Poddębice, tel. 43 678 43 66

– Ilona Iwańska, ul. Nasienna 25, 99-220 Wartkowice, tel. 607 188 005

– Tomasz Klimczak, Dominikowice 34, 99-200 Poddębice, tel. 601423249

– TOI TOI Polska Sp. z. o. o.. ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa, tel. 22 614 59 79

– PGK „Termy Uniejów” Sp. z o. o., ul. Polna 37, 99-210 Uniejów, tel. 63 288 80 71

– ZUK „EKO-GAB” s.c. G. Kropidłowski, D. Piąstka, Kowale Pańskie Kolonia 11a, 62-704 Kawęczyn, tel. 63 288 72 69

– mToilet Sp. z o.o. ul. Toruńska 31, 03-226 Warszawa tel. 800 000 800

– Firma Usługowa Piotr Gołygowski, Plewniki 6, 99-220 Wartkowice, tel. 603 883 478

Ponadto, zgodnie z art. 10 ust. 2 i 2d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469), kto nie wykonuje ww. obowiązków oraz utrudnia przeprowadzenia kontroli podlega karze grzywny.

Informujemy, iż w okresie od 12 czerwca do 8 lipca 2024 r. upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta w Uniejowie przeprowadzą kontrole nieruchomości w tym zakresie. 

Właściciele nieruchomości posiadający zbiornik bezodpływowy bądź przydomową oczyszczalnię ścieków proszeni są o zgłaszanie się do Sali OSP w Uniejowie (wejście po byłej bibliotece, od strony parkingu) celem przedłożenia następujących dokumentów:

  • umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Uniejów
  • oryginały rachunków/faktur – za okres od stycznia 2023 r.  

Kontrola zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków polegać będzie na weryfikacji ww. dokumentów oraz spisaniu protokołu.

Prosimy Państwa o współpracę i udostępnienie niezbędnych dokumentów, będących przedmiotem kontroli w wyznaczonych terminach.

W przypadku braku możliwości stawiennictwa w wyznaczonym dla danej miejscowości dniu prosimy o wybranie innego, dogodnego dla Państwa terminu, w okresie między 12 czerwca a 8 lipca 2024 r.

Prosimy Państwa o współpracę i udostępnienie niezbędnych dokumentów. Liczymy, że narzucone przez Ustawodawcę kontrole przebiegną sprawnie, przy dobrej współpracy oraz wykażą jak najmniejsze nieścisłości. Szczegółowe informacje pod tel. 63 288 97 61.

Harmonogram kontroli

DataMiejscowośćGodziny
12.06.Brzeziny9-14
13.06Spycimierz Kolonia, Wieścice, Łęg Baliński9-14
14.06Zieleń9-12
17.06Wilamów9-15
18.06Spycimierz9-14
19.06Kuczki9-14
20.06Brzozówka, Lekaszyn9-14
24.06Góry, Skotniki9-15
25.06Człopy9-14
26.06Uniejów9-14
27.06Ostrowsko, Wola Przedmiejska9-14
28.06Orzeszków, Orzeszków Kolonia9-14
1.07Rożniatów, Rożniatów Kolonia9-15
2.07Felicjanów, Czekaj9-14
3.07Czepów, Dąbrowa9-14
4.07Wielenin, Stanisławów9-14
5.07Wielenin Kolonia9-14
8.07Hipolitów, Pęgów, Kozanki Wielkie, Zaborów9-14