Twoja Gmina, Twój Urząd

Nieruchomość na sprzedaż w Uniejowie

Burmistrz Miasta Uniejów ogłasza pierwszy pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż na własność niezabudowanej nieruchomości  położonej w miejscowości Uniejów.

Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość położona w Uniejowie przy ul. Władysława Reymonta w obrębie geodezyjnym 0001 Uniejów,    oznaczona  jako działka o numerze 2064 o pow. 0,6742 ha stanowiąca własność  Gminy Uniejów zgodnie z KW SR2L/00042649/2,  Sądu Rejonowego w Łasku Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Poddębicach.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym na podstawie uchwały Nr L/409/2021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 29 września 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części strefy uzdrowiskowej „B” na terenie miasta Uniejów i miejscowości Człopy, Spycimierz, Zieleń i fragmentu strefy uzdrowiskowej „C” w miejscowości Zieleń ogłoszonego w dzienniku urzędowym województwa łódzkiego w dniu 14 grudnia 2021 r. pod pozycją 6453 przedmiotowa nieruchomość na załączniku graficznym do planu jest oznaczona symbolem: 1_4. U – tereny przeznaczone dla zabudowy usługowej.  

obrazek

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 600.000,00 zł. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie do 30.04.2024 r. wadium w pieniądzu w wysokości: 60.000,00 zł w  BS Malanów o/ Uniejów 18 8557 0009 2005 0200 0130 0026. oraz złożenie pisemnej oferty

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny w terminie  do dnia    30 kwietnia 2024 r.  do godz. 16.00  złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miasta w Uniejowie odpowiednie dokumenty i oświadczenia dot. spełnienia warunków przetargowych, w zamkniętej kopercie z adnotacją „Przetarg  Uniejów  (dz. nr 2064)  8 maja 2024 r.” 

Nabywcą nieruchomości zostanie ta osoba, która podczas przetargu zaoferuje najwyższą cenę nabycia. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości zaś dla pozostałych osób niezwłocznie zwrócone.

obrazek

Przetarg odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Uniejowie w dniu  8 maja  2024 r.  o godzinie 11.00.

Pełna treść ogłoszeń została podana do publicznej wiadomości poprzez jego wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Uniejowie oraz zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Uniejowie pod adresem https://bip.uniejow.pl/dokumenty/2770

Szczegółowe informacje dotyczące procedury przetargowej można uzyskać w Urzędzie Miasta w Uniejowie, stanowisko ds. gospodarki gruntami i lokalami pokój nr 12 pod nr telefonu 63 288 97 68.