Twoja Gmina, Twój Urząd

Otrzymaliśmy decyzję na płoszenie ptactwa

Burmistrz Miasta Uniejów w dniu 30.09.2022 r. wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z wnioskiem o wydanie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do dziko występujących ptaków migrujących i zimujących gawronów Corvus fugilegus metodą sokolniczą, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 5/15, obręb 1 Uniejów, gm. Uniejów (w części przylegającej do ul. Zamkowej oraz al. Stanisława Supłatowicza, w pobliżu kompleksu Term Uniejów, z wyłączeniem obszaru zabytkowego zamku). 

Na wspomnianym obszarze znajduje się zabytkowy park w zespole zamkowo- pałacowym, podlegający ochronie konserwatorskiej na podstawie wpisu do rejestru zabytków (decyzja z dnia 19.08.1992 r. , numer rejestru A/481/222) oraz zabytkowy zamek – pochodzący z XIV wieku wpisany do rejestru zabytków w 21.10.1967 r. (numer rejestru A/256/714). Z uwagi na stwierdzenie obecności kolonii gawrona, która może stanowić zagrożenie sanitarne dla znajdującego się w bliskiej odległości kompleksu restauracji, term oraz basenów, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi decyzją  z dnia 22.11.2022 r. udzielił zezwolenia na przeprowadzenie powyższych czynności. Również Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi opinią z dnia 22.11.2022 r .pozytywnie wypowiedział się w sprawie płoszenia ptactwa.

Metoda sokolnicza polega na płoszeniu ptaków za pomocą specjalnie ułożonych ptaków drapieżnych, które pojawiając się regularnie na zabezpieczanym terenie doprowadzają niechciane tam ptactwo do przekonania, że obszar ten stał się rewirem łowieckim drapieżnika. Z tego powodu ptactwo przenosi się na inny łatwo dostępny teren.

Planowane płoszenie odbywać się będzie w terminie od 1 marca 2023 do 30 kwietnia 2023 oraz od 1 września 2023 do 15 października 2023 r.