Twoja Gmina, Twój Urząd

Rozbudowa oczyszczalni w Uniejowie

Na terenie oczyszczalni w Uniejowie trwają prace budowlane, realizowane w ramach zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Uniejów”. Modernizacja oczyszczalni poprawi jej funkcjonalność i wydajność oraz zapewni spokój na najbliższe dekady. Koszt inwestycji to blisko 6 mln zł, z czego prawie połowę zapewni dofinansowanie ze środków unijnych.

Przebudowa oczyszczalni ścieków w Uniejowie jest kluczowym przedsięwzięciem z zakresu gospodarki ściekowej prowadzonej na terenie gminy. Dotychczasowy stan oczyszczalni wymagał interwencji, ze względu na jej wydajność – nieadekwetną do potrzeb wynikających z dynamicznie rozrastastającej się w ostatnim czasie aglomeracji miejskiej. Inwestycja pozwoli dostosować istniejącą oczyszczalnię do przyjęcia większej ilości ścieków komunalnych, zgodnie z obowiązującym pozwoleniem wodnoprawnym, jak również zapewni wymagane parametry ścieków oczyszczonych. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy jakości środowiska, jak również względów ekonomicznych, np. poprzez ograniczenie zużycia energii elektrycznej urządzeń pracujących w systemie filtracji. Zmniejszy się również ryzyko awarii mechanizmów, które były już wyeksploatowane.

obrazek
Punkt selektywnej zbiórki odpadów oraz zakład oczyszczania ścieków komunalnych pracują niezależnie od prowadzonej rozbudowy obiektu.

Na terenie miejskiej oczyszczalni znajduje się także punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, ale roboty prowadzone w ramach gminnej inwestycji w żaden sposób nie zakłócają jego funkcjonowania, ani eksploatacji zakładu oczyszczania ścieków, który pracuje niezależnie od trwającej rozbudowy. Wykonawca został zobowiązany, aby zaprojektować, przygotować, rozpocząć i przeprowadzić roboty budowlane w taki sposób, aby nie zakłócić procesów technologicznych, o co zadbano już na etapie przygotowania dokumentacji przetargowej.

obrazek
Trwa budowa zbiorników i urządzeń biologicznego oczyszczania ścieków.

Prace budowlane, które ropoczęły się na początku bieżącego roku, mają zostać zakończone przed 31 sierpnia 2022 r. Po uprzednim demontażu istniejącego, nieczynnego uzbrojenia terenu oraz przygotowaniu północno-wschodniej części placu oczyszczalni na potrzeby modernizacji obiektu, wykonawca przystąpił do budowy zbiorników, odpowiedzialnych za etap biologicznego usuwania nieczystości. Natomiast, na całość zleconego przez gminę Uniejów zadania inwestycyjnego składa się wielobranżowy zestaw robót, oczekujących na swoją kolej w opracowanym wcześniej kalendarzu budowy. Pełny zakres inwestycji obejmuje m.in.:

 • budowę wewnętrznych ciągów komunikacyjnych oraz placów manewrowych w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów technologicznych;
 • wymianę sito piaskownika;
 • budowę zbiornika retencyjnego ścieków dowożonych z systemem napowietrzania;
 • budowę komory stabilizacji tlenowej (KTSO);
 • rozbudowę stacji zlewczej i budowę stacji zlewczej ścieków solankowych;
 • budowę zbiornika uśredniająco – retencyjnego;
 • budowę zbiornika dedykowanego na potrzeby gospodarki osadowej obiektu;
 • uruchomienie istniejącego reaktora biologicznego oczyszczalni ścieków;
 • budowę rurociągów kanalizacji technologicznej połączeniowych pomiędzy nowo projektowanymi elementami, a istniejącym ciągiem technologicznym;
 • doprowadzenie wody zimnej na potrzeby obsługi danego procesu;
 • zwiększenie mocy przyłączeniowej obiektu na potrzeby nowo projektowanego wyposażenia technologicznego.

Obiekt jest modernizowany według programu funkcjonalno – użytkowego, na podstawie którego gmina pozyskała unijne dofinansowanie.

Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm: Inżynieria Środowiska ELGAJ Leszek Kondratowicz ze Zbierska-Cukrowni (lider) oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe AUTOMATYK Barbara Kondratowicz, również zarejestrowane w Zbiersku-Cukrowni (partner). Zawarta w kwietniu ubiegłego roku umowa, o wartości 5.885.550,00 zł brutto, zobowiązuje wspomniane przedsiębiorstwa do zakończenia rozbudowy oczyszczalni w nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia 2022 r. Na wykonane przez konsorcjum prace zostanie udzielona 6-letnia gwarancja.

Wykonawcę gminnej inwestycji wyłoniono dopiero w drodze drugiego przetargu, w którym o zamówienie publiczne ubiegało się w sumie dwóch oferentów – wyżej opisane Konsorcjum oraz firma Hydro-Marko Sp. z o.o. Sp. K. z Jarocina, która wyceniła koszt robót na kwotę 5.977.800,00 zł. Ci sami oferenci brali udział także w pierwszym przetargu, zaproponowane wówczas stawki przekroczyły 6 mln zł. W drugim postępowaniu przedsiębiorstwa zaproponowały już ceny o blisko 200 tys. zł korzystniejsze.

(MB)


Przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Uniejowie jest realizowana w ramach zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Uniejów”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OŚ PRIORYTETOWA V. OCHRONA ŚRODOWISKA. DZIAŁANIE V.3 GOSPODARKA WODNO-KANALIZACYJNA. PODDZIAŁANIE V.3.2 GOSPODARKA WODNO-KANALIZACYJNA.