Twoja Gmina, Twój Urząd

Spotkanie informacyjne dotyczące tworzenia i dofinansowania nowych miejsc pracy

Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym tworzenia miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych, które odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2024 r. o godzinie 14.00 w nowej siedzibie Miejskiego Przedszkola w Uniejowie.

Celem spotkania jest: prezentacja najważniejszych zasad wsparcia dotacyjnego na tworzenie miejsc pracy. Spotkanie ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny. 

Spotkanie kierowane jest do:  Podmiotów Ekonomii Społecznej, przedsiębiorców społecznych, organizacji pozarządowych, osób  fizycznych/prawnych, które planują założyć Podmiot Ekonomii Społecznej, osób zagrożonych ubóstwem  lub wykluczeniem społecznym a także przedsiębiorców.

Celem głównym projektu jest utworzenie  w okresie I 2024-XII 2026r. 88 nowych i trwałych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych (PS) w subregionie II województwa łódzkiego, to jest:  poddębickiego,. zgierskiego, łęczyckiego, kutnowskiego, skierniewickiego, łowickiego, brzezińskiego, m. Skierniewice. Miejsca pracy zostaną utworzone dla osób zagrożonych wykluczeniem  społecznym.

Projekt  nr FELD.07.06-IP.01-0004/23-00 jest współfinansowany ze środków EFS+ oraz budżetu państwa w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla  Łódzkiego 2021-2027.

Celem projektu jest wspieranie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji.