Twoja Gmina, Twój Urząd

Zabudowana działka na sprzedaż

Burmistrz Miasta Uniejów ogłasza kolejny pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż na własność zabudowanej nieruchomości  położonej w miejscowości Uniejów.

Przedmiotem przetargu jest udział we współwłasności w zabudowanej nieruchomość położonej w obrębie geodezyjnym 0001 Uniejów,  oznaczona  jako działka o numerze 1579 o pow. 0,0667 ha stanowiąca współwłasność Gminy Uniejów zgodnie z KW SR2L/00024929/7,  Sądu Rejonowego w Łasku Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Poddębicach w której Gmina Uniejów posiada udział we współwłasności nieruchomości i wspólnych części budynków wynoszący 71859/81523 części. Nieruchomość położona jest w miejscowości Uniejów przy ul. Błogosławionego Bogumiła 14.

obrazek

Przetarg odbędzie się w dniu 7 maja 2024 r. o godzinie 11.00.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 500.000,00 zł. 

Słownie zł: pięćset tysięcy złotych.

Pisemną ofertę należy składać lub przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg  Uniejów  (dz. nr 1579)  7 maja 2024 r.”  na adres: Urzędu Miasta w Uniejowie , 99-210 Uniejów ul Błogosławionego Bogumiła 13, wraz z dowodem uiszczenia wadium, w terminie do dnia 29.04.2024 r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.05.2024 r. godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu miasta w Uniejowie , 99-210 Uniejów ul. Błogosławionego Bogumiła nr 13.

obrazek

Oferent składający ofertę, zobowiązany jest do wpłaty wadium w kwocie: 50.000,00 zł  (słownie: pięćdziesiąt  tysięcy  złotych). przelewem na  konto Gminy Uniejów w  BS Malanów o/ Uniejów 18 8557 0009 2005 0200 0130 0026  do dnia   29 kwietnia 2024 r.

Więcej informacji na stronie  https://bip.uniejow.pl/dokumenty/2769

obrazek